Izjave o nepostojanju sukoba interesa – ulje za loženje