O B A V I J E S T

Poštovani,

 

obavještavamo Vas da je stupila na snagu nova Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin, KLASA: 601-02/21-01/3 URBROJ: 2182/10-01-21-3 koju je Gradsko vijeće Grada Knina donijelo na svojoj  47. sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godine.

 

Odluka je dostupna u nastavku ove obavijesti.

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin