O B A V I J E S T

Poštovani,

 

obavještavamo Vas da je stupila na snagu nova Odluka o visini sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, KLASA: 402-01/21-01/34, URBROJ: 2182/10-01-21- 3 koju je Gradsko vijeće Grada Knina donijelo na svojoj  47. sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godine.

 

Odluka je dostupna u nastavku ove obavijesti.

Odluka o visini sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin