Odluka o upisu djece

Dječji vrtić CVRČAK Knin

Jelenina 3

OIB: 84605892507

KLASA: 601-02/21-06/4

URBROJ: 2182/10-13/01-21-1

Knin, 31. ožujka 2021. godine

 

 

Na temelju članka 60. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, KLASA: 012-03-01/19-01/1,

URBROJ: 2182/10-13/01-19-1 i članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin, KLASA: 011-03-01/18-06/11, URBROJ: 2182/10-13/06-18-1 uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Knina, Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Knin na svojoj 66. sjednici održanoj elektronskim putem dana 30. ožujka 2021. godine, a dovršenoj dana 31. ožujka 2021. godine donosi

 

ODLUKU

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ CVRČAK KNIN

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti, rokovi i način provođenja upisa u Dječji vrtić CVRČAK Knin (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) za pedagošku 2021./2022. godinu.

 

Članak 2.

Za djecu koja su upisana u program Dječjeg vrtića roditelji-korisnici usluga podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića na propisanom obrascu kojeg izdaje Dječji vrtić.

 

Do podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka dosadašnji korisnici usluga su dužni podmiriti dugovanja Dječjem vrtiću.

 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u razdoblju od 06. travnja do 16. travnja 2021. godine u skupini u kojoj dijete boravi.

 

Članak 3.

Upis djece koja se prvi put upisuju u Dječji vrtić provode se elektronički, putem aplikacije https://vrtic.app.

 

Prijava iz stavka 1. ovog članka podnosi se u razdoblju od 06. travnja do 16. travnja  2021. godine.

 

Upis djece koja ne koriste usluge Dječjeg vrtića u program predškole provodi se u razdoblju redovitog upisa od 06. travnja do 16. travnja 2021. godine te u dodatnom upisnom roku koji će se provesti u drugom tjednu mjeseca rujna.

 

Članak 4.

U zahtjevima i prijavama za upis djece roditelji, skrbnici ili udomitelji djeteta izabiru željeni program koji se ostvaruje u Dječjem vrtiću:

  • Redoviti cjelodnevni program u jasličkim odgojnim skupinama (za djecu od navršene 1. do 3. godine života) – 10-satni program

 

  • Redoviti cjelodnevni program u vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu od navršene 3. godine života) – 10-satni program
  • Redoviti poludnevni program u vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu od navršene 3. godine života) – 5,5-satni program
  • Program predškole – 3-satni program –za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja ne polazi redoviti program Dječjeg vrtića
  • Posebni program ranog učenja engleskog jezika – dodatak redovitim poludnevnim programima

 

Članak 5.

Za upis djeteta koji se prvi put upisuje u program Dječjeg vrtića potrebno je uz prijavu iz članka 3. ove odluke priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Za dijete:

– izvadak iz matice rođenih za dijete

– potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta

 

·       radi dokazivanja prebivališta/boravišta:

– potvrda o prebivalištu/boravištu nadležnog tijela za sve članove zajedničkog kućanstva

·       za dijete zaposlenog/ih roditelja:

– preslika prijave na HZMO-a i HZZO-a ili elektronički zapis/potvrda o podacima iz matične
evidencije HZMO za novozaposlene unutar 3 mjeseca prije ili u tijeku upisnog roka

·       za dijete nezaposlenog roditelja:

– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili elektronički zapis/potvrda o podacima iz
matične evidencije HZMO ili rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili zadnji odrezak
od mirovine

·       za dijete samohranog roditelja:

– izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci) i smrtni list za preminulog
roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje od Centra za socijalnu skrb o
privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija)

·       za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):

– izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od 6 mjeseci) i presuda o razvodu braka ili
drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

·       za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata:

– rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata

·       za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:

– potvrda fakulteta/škole o redovnom školovanju

·       za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:

– rodni listovi ili izvadak iz matice rođenih za svu djecu mlađu od 18 godina

·       za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:

– rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb

·       za dijete korisnika doplatka za djecu:

– rješenje o priznanju prava na doplatak za dijete

·       za dijete koje ima preporuku  Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtiću:

– preporuka Centra za socijalnu skrb

·       za dijete s teškoćama u razvoju:

– rješenje/nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja

– medicinska dokumentacija

·     za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području grada Knina:

– rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave

 

 

Članak 6.

Pravo na prednost pri upisu ostvaruje se sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin koju donosi Gradsko vijeće Grada Knina.

 

Članak 7.

Postupak upisa u Dječji vrtić provodi Povjerenstvo za provedbu upisa koje sukladno posebnom propisu imenuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Knin na prijedlog ravnatelja.

 

Članak 8.

Nakon proteka rokova za podnošenje prijava, Povjerenstvo iz članka 9. ove odluke će donijeti listu reda prvenstva.

 

Roditelji, skrbnici ili udomitelji imaju pravo podnijeti prigovor protiv liste reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njihovo dijete u roku od 5 dana od dana objave liste prvenstva.

 

O prigovoru iz stavka 2. ove odluke odlučuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

 

Nakon donošenje odluka o prigovorima Povjerenstvo će utvrditi te objaviti konačnu listu reda prvenstva u roku od 30 dana od proteka roka za dostavu prijava.

 

Članak 9.

Lista reda prvenstva objavit će se na službenim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

Članak 10.

 

Temeljem zahtjeva i prijava za upis djece oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno propisanim standardima i uvjetima Dječjeg vrtića.

 

Članak 11.

Dječji vrtić će temeljem ove odluke objaviti natječaj za upis u Dječji vrtić za pedagošku 2021./2022. godinu.

 

Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavit će se u medijima, na službenim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 Tanja Vujasinović