Autor: Jadran Damjanović

Poštovani,   obavještavamo Vas da je stupila na snagu nova Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin, KLASA: 601-02/21-01/3 URBROJ: 2182/10-01-21-3 koju je Gradsko vijeće Grada Knina donijelo na svojoj  47. sjednici održanoj 22. […]
Poštovani,   obavještavamo Vas da je stupila na snagu nova Odluka o visini sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, KLASA: 402-01/21-01/34, URBROJ: 2182/10-01-21- 3 koju je Gradsko vijeće Grada Knina donijelo na svojoj  […]