Programi

Polazište njegovanja tradicijskih običaja u sastavu redovitog desetosatnog programa, omogućit će cjelovit razvoj djeteta koji se temelji na humanističko razvojnom pristupu, usklađenim s individualnim potrebama, sklomnostima i sposobnostima.

Cilj: pružiti djetetu mogučnost da na zanimljiv i primjeren način, kroz glazbeno i plesno stvaralaštvo, tradicijsko stvaralaštvo i materijalnu kulturu, upoznavanjem narodnih običaja, stekne zanimanje i motivaciju za njegovanje kulturne baštine koja će prerasti u ljubav i poštovanje prema tradiciji i folkloru.

Zadaće: planski i kvalitetno osmisliti prostorno i materijalno okruženje koje potiće djecu na aktivno sudjelovanje u procesu učenja.

Aktivnosti:

 • igre kreativnog izražavanja i stvaranja
 • istraživačke aktivnosti
 • igre za poticanje predčitalačkih vještina
 • igre za poticanje matematičkih vještina
 • senzorne igre
 • igre sa zvukom i pokretom
 • igre povjerenja i zajedništva
 • natjecateljske igre
 • društveno zabavne igre
 • projekti

Suradnja s roditeljima: roditelji će biti uključeni u prikupljanje raznih materijala za provedbu aktivnosti i malih tematskih projekata.

Vrednovanje: zainteresiranost i zadovoljstvo djece sudjelovanjem u programu, foto i video zapisi, radovi djece….

NACIONALNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA LJUDSKA PRAVA

NACIONALNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA LJUDSKA PRAVA (.doc)

CILJ: izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava, te štiti svoja prava i prava drugih.

ZADACI:

U ODNOSU NA DIJETE:

Znanja:

 • stjecanje osnovnih znanja o sebi
 • razvijanje odgovornosti prema sebi i drugima
 • upoznavanje i razumijevanje i življenje ljudskih prava.

Vještine:

 • razvijanje intelektualnih i socijalnih vještina (suradnja, mirno rješavanje sukoba, komunikacija, tolerancija)
 • razvijanje kritičkog mišljenja
 • razvijanje vještina komunikacije i mirnog rješavanja sukoba.

Stavovi (vrijednosti):

 • razvijanje pozitivnih stavova o vrijednosti života i važnosti svih
 • usvajanje i njegovanje temeljnih humanih vrijednosti (ljubav, prijateljstvo, pravednost, nenasilje, suosjećanje)
 • razumijevanje i oživotvorenje dječjih prava
 • zastupanje i zaštita svojih i tuđih prava
 • preuzimanje odgovornosti za svoje postupke
 • razvijanje moralnog odnosa prema osobnoj, tuđoj i zajedničkoj imovini.

U ODNOSU NA RODITELJE:

 • osvješćivanje roditelja o važnosti provođenja programa
 • informiranje o cilju provođenja programa.

U ODNOSU NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU:

 • osvješćivanje o važnosti odgoja za ljudska prava, te zaštite prava djeteta
 • senzibiliziranje javnosti za ovu tematiku.

PREDUVJETI:

Postojanje svijesti o tome što se zbiva s odnosima među odraslim sudionicima predškolskog programa na svim razinama, te postojanje određene odgovornosti pojedinih sudionika procesa za ono što se među njima događa. Kao i postojanje materijalnih i organizacijskih uvjeta koji omogućavaju poštivanje s pravom odgovornosti, privatnosti i identitet, organizacija je prilagođena potrebama djeteta, postojanje i primjena protokola sigurnosti koji osiguravaju djetetu potpunu zaštitu.

Obrazovanje odgojitelja mora se temeljiti na radu na sebi, poznavanju razvojnih obilježja djeteta i njegovih potreba, poznavanju odgoja za ljudska prava i njegovim provođenjem u praksi, primjeni suvremenih metoda rada s djecom, primjeni vještina kvalitetne komunikacije, nenasilnog rješavanja sukoba, te razvijenim vještinama suradnje i partnerstva s roditeljima i zajednicom.

Usklađeno djelovanje svih odgojnih čimbenika preduvjet je kontinuiteta odgojnog djelovanja. Povezivanje predškolske ustanove sa širom okolinom rezultira širenjem ideja o odgoju za ljudska prava izvan ustanove, na taj način prenose se sustavi vrijednosti i pitanja morala.

PROGRAM SUZBIJANJA TRGOVANJA DJECOM PUTEM PREVENTIVNIH OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI

PROGRAM SUZBIJANJA TRGOVANJA DJECOM PUTEM PREVENTIVNIH OBRAZOVNIH AKTIVNOST (.doc)

UVODNO: Prema pozivu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Međunarodne organizacije za migracije a u skladu s Nacionalnim planom za suzbijanje trgovine djecom 2005.-2007., i Regionalnim projektom suzbijanja trgovine ljudima pripremljen je programski dio kao aneks Godišnjem planu i programu rada za 2005./06. imajući u vidu problem i preventivne razine kako slijedi:

TRGOVANJE DJECOM odvija se zbog različitih vrsta zlouporaba:

 • seksualnog iskorištavanja (prostitucija, pornografija, pedofilija…)
 • prisilnog rada (prosjačenje, krađa, raspačavanje droge…)
 • trgovanja ljudskim organima.

1,2 milijuna djece u svijetu žrtve su trgovanja ljudima.

TRI PREVENTIVNE RAZINE:

 1. osiguravanje znanja i sposobnosti koji će ih zaštititi od rizika postajanja žrtve trgovanja ljudima.
 2. razumijevanje šireg društvenog konteksta; razvoj mehanizama koji će osigurati odgovarajuću zaštitu osobito rizičnih skupina djece i mladih i umanjiti mogućnost njihovog osobnog uključivanja u lanac trgovanja ljudima.
 3. odgoj i obrazovanje o ljudskim pravima.

CILJ programa: izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava razumijevajući odgovornost prema sebi i drugima i izgrađivanje mehanizama (vještina) samozaštite.

ZADACI:

U ODNOSU NA DIJETE

ZNANJA:

 • stjecanje osnovnih znanja o sebi (razumijevanje i razvoj slike o sebi, samopoštovanje i samopouzdanje)
 • učenje i življenje dječjih prava, odgovornosti prema sebi i drugima
 • propusnost informacija (znati gdje tražiti i dobiti informaciju – znanja i pojmovi opasnosti, sigurnosti i opasnim situacijama).

STAVOVI (VRIJEDNOSTI):

 • ozračje koje podržava osobne vrijednosti i sudjelovanje djeteta u kreiranju
 • jačanje pozitivnih osobina pojedinca (osobna afirmacija, samopoštovanje, samostalnost, samokontrola, odgovornost)
 • razvijanje stavova i sustava vrijednosti potrebnih za prihvaćanje drugih – poštovanje, prihvaćanje, razumijevanje potreba drugih, pravednost…
 • razvijanje svijesti o pripadnosti zajednici, sagledavanje sebe kao člana različitih skupina, briga za druge, nenasilje…

VJEŠTINE:

 • zadovoljavanje osnovnih potreba
 • razvijanje komunikacijskih vještina
 • poticanje razvoja socijalnih vještina za uspostavljanje kvalitetnih međuljudskih odnosa (suradnja, prijateljstvo, tolerancija, rješavanje sukoba…)
 • otpornost pritisku grupe
 • izbor i odlučivanje
 • procjena situacija i vještine snalaženje u novim/opasnim situacijama – mehanizmi zaštite i samozaštite
 • razumijevanje i življenje prava, odgovornosti prema sebi i drugima.

U ODNOSU NA RODITELJE:

 • upoznavanje s Programom suzbijanja trgovanja djecom putem preventivnih obrazovnih aktivnosti i načinima provođenja
 • upoznavanje s osnovnim potrebama i načinima njihovog zadovoljavanja
 • razumijevanje pravodobnog i funkcionalnog poticanja samostalnosti djeteta
 • osnaživanje roditelja za preventivno djelovanje u obitelji u suradnji s vrtićem.

U ODNOSU NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU:

 • informiranje i podizanje svijesti u društvenoj zajednici o problemu.

Preduvjet za ostvarenje programa je postojanje općeg vrtićkog i grupnog ozračja koje omogućuje djetetu razvijanje samostalnosti i samopoštovanja, iskazivanje njegovih potreba i dovoljno je poticajno kako bi omogućilo zadovoljavanje tih potreba razvijajući osjećaj i odgovornost prema potrebama drugih koje ne smije ugroziti; te organizacijski i materijalni uvjeti u kojima dijete u vrtiću boravi, a osiguravaju zaštitu i sigurnost djetetu – okolina koja nije opasna za dijete, oprema, predmeti i materijali primjereni djetetovoj dobi, prostor koji uvažava njegova ograničenja i koji ga ne potiče na opasna i nekontrolirana ponašanja; kao i mogućnost korištenja prostora i vremena kako ono želi i uvažavajući ono što je za njega važno.

Kao pomoć u osiguravanju sigurnosti djeteta i osoblja, stručni tim ustanove donio je protokole postupanja u kriznim situacijama, te mjere sigurnosti u vrtiću i dvorištu.

PROGRAM PRIPREME DJECE ZA POLAZAK U ŠKOLU

PROGRAM PRIPREME DJECE ZA POLAZAK U ŠKOLU (.doc)

CILJ: poticanje razvoja kompetentnog i socijaliziranog djeteta s temeljnim znanjima, vještinama i vrijednostima za uključivanje u školu i društvenu zajednicu.

ZADACI:

U ODNOSU NA DJECU:

Znanja:

 • stjecanje osnovnih znanja o sebi (razvoj slike o sebi), o drugima (njihovim sličnostima i razlikama) i svijetu kao cjelini
 • učenje i življenje dječjih prava, odgovornosti prema sebi i drugome.

Stavovi (vrijednosti):

 • kreiranje sredine koja kod djeteta potiče razvijanje osjećaja osobne vrijednosti kao individue
 • usvajanje i njegovanje temeljnih humanih vrijednosti (suosjećanje)
 • jačanje pozitivnih osobina pojedinca (samostalnost, samopoštovanje, samokontrola, odgovornost) kroz nenasilno rješavanje problema i potrebu dogovaranja
 • poštivanje, prihvaćanje i razumijevanje potreba drugih
 • uvažavanje individualnih karakteristika i potencijala svakog pojedinog djeteta.

Vještine:

 • izbor i odlučivanje
 • snalaženje u novim situacijama
 • zadovoljavanje osnovnih potreba
 • razvijanje komunikacijskih vještina
 • razvijanje svijesti i praktičnih vještina za jačanje vlastite sigurnosti
 • specifične vještine: predčitalačke, govorne i predmatematičke.

U ODNOSU NA RODITELJE:

 • upoznavanje roditelja s programom rada, mogućnostima i postignućima djece predškolskog uzrasta
 • osvješćivanje roditelja o važnosti osamostaljivanja djeteta
 • upoznavanje roditelja s osnovnim potrebama i pravima djece, osvještavanje važnosti poštivanja prava i veze između zadovoljavanja potreba i poštivanja prava
 • osnaživanje roditelja za preventivno djelovanje u obitelji u suradnji s vrtićem.

U ODNOSU NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU:

 • osvješćivanje o važnosti provođenja programa predškole
 • informiranje o rezultatima programa.

PREDUVJETI ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Postojanje cjelokupnog ozračja (općeg vrtićkog i grupnog) u kojem se osjeća sigurnost, dobrodošlica, susretljivost, prijateljstvo, okruženje u kojem se poštuje djetetova ličnost i svi aspekti komunikacije, te organizacijski i materijalni uvjeti u kojima dijete boravi, ostvaruje svoja prava na zadovoljavanje potreba, a osiguravaju zaštitu i sigurnost djeteta, te mu omogućavaju prostor i vrijeme za sve ono što je za njega važno.

Analiza i primjena programa za pripremu djece pred polazak u školu uključuje poticanje cjelovitog razvoja djeteta, intenzivniji rad na uređenju poticajnih centara i formiranje prigodnog okruženja uz razumijevanje namjene, razvijanje radnih navika, razvijanje odgovornosti za uporabu i očuvanje sredstava kao i za motiviranje za izradu istih kojima bi se bolje pripremili za školu.

Strategije rada:

 • cjelokupno ozračje (odgojni kontekst) – u kojem dijete živi u obitelji i predškolskoj ustanovi (obuhvaća prostornu i vremensku dimenzija djetetova života, materijalno okruženje, odnos prema osobnom i zajedničkom vlasništvu djeteta i okoline, djetetove interakcije s drugima i njihove međusobne interakcije).
 • svakodnevne životne situacije – hranjenje, oblačenje, osobna higijena…
 • planski stvorene situacije – koje se u predškolskoj ustanovi organiziraju s ciljem usvajanja elementarnih znanja, stjecanja vještina, razvijanja stavova i poticanja socijalno prihvatljiva ponašanja

– planirani poticaji i zbivanja na razini odgojne skupine,

– planirana zbivanja na razini ustanove i izvan nje, projekti, integrirani dani.

OBILJEŽJA PROGRAMA PRIPREME DJECE ZA POLAZAK U ŠKOLI

 • zadovoljavanje dječjih primarnih (bioloških) potreba tijekom boravka u predškoli, a u suradnji s roditeljima
 • razvijanje kod djeteta osjećaja sigurnosti i prihvaćenosti, što pretpostavlja prihvaćenost predškole od strane djeteta i roditelja
 • svakom djetetu pružiti priliku za samoostvarenje i stjecanje povjerenja u sebe
 • praćenjem razvoja djeteta moguće je uočiti posebne potrebe djeteta, usklađivati s njima postupke, razgovarati o tome s roditeljima, koji će se, ako je potrebno, obratiti stručnjacima za prevenciju mogućih poremećaja.

Predškola time polaznicima omogućuje:

 • raznovrsne razvojne poticaje
 • povoljno ozračje
 • prepoznavanje i prevenciju razvojnih poremećaja.

PROGRAM EKOLOGIJE – ČUVAJMO OKOLIŠ I GOSPODARIMO OTPADOM

PROGRAM EKOLOGIJE – ČUVAJMO OKOLIŠ I GOSPODARIMO OTPADOM (.doc)

CILJ: razvoj ekološke svijesti kao uvjeta održivog razvoja.

ZADACI:

U ODNOSU NA DJECU

Znanja:

 • shvaćanje odnosa svih živih bića, te odnosa žive i nežive prirode – briga o okolišu i prirodi
 • propusnost informacija
 • razumijevanje odgovornosti prema sebi i drugima.

Stavovi (vrijednosti):

 • izgrađivanje i podržavanje pozitivnih osobina ličnosti – samopouzdanje, samopoštovanje, odgovornost, spremnost na suradnju, otvorenost u okviru slike o sebi
 • upoznavanje, shvaćanje i prihvaćanje pravila zajedničkog života – donošenje i poštivanje pravila, sigurnost
 • razvijanje suradnje, prijateljstva, ljubavi, pomaganja, brige za drugog, pravednosti.

Vještine:

 • razvijanje komunikacijskih vještina
 • aktivno sudjelovanje u rješavanju problema – uočavanje problema s mogućnošću sagledavanja i pronalaženja novih rješenja i preuzimanja odgovornosti
 • zaštita svojih i prava drugih
 • primjenjivanje ovladanim vještinama u svakodnevnom životu
 • uspostavljanje odnosa s drugima.

U ODNOSU NA RODITELJE

 • osvješćivanje roditelja o važnosti provođenja programa
 • uključivanje u aktivnosti s djecom
 • posredno prenošenje stavova i vrijednosti.

U ODNOSU NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU

 • senzibiliziranje zajednice i aktivnosti
 • informiranje i uključivanje u planirane akcije.

FAZE RAZVOJA PROGRAMA

 • poticanje dječjeg istraživačkog odnosa prema vanjskom svijetu, prirodi koja ih okružuje, istraživanje navika dosadašnjih stavova o zdravom životu, očuvanju prirode i odlaganju otpada
 • poticanje i stvaranje navika pravilnog odnosa prema otpadu – klasifikacija i zbrinjavanje
 • poticanje i usmjeravanje dječjeg interesa prema shvaćanju važnosti čistog zraka, vode i tla
 • poticanje i razvijanje kod djece navika zdravog življenja
 • poticanje i usmjeravanje djece na načine smanjenja otpada
 • upoznavanje djece s procesom recikliranja u vrtiću
 • upoznavanje djece s procesom kompostiranja i važnosti komposta u proizvodnji hrane
 • poticanje djece na različite oblike izražavanja nakon doživljenih iskustava (likovno, glazbeno, scenski)
 • življenje u skladu s usvojenim, vježbanje, rutiniranje, stvaranje vrijednosti i stavova.

Preduvjet za ostvarenje programa je postojanje općeg vrtićkog i grupnog ozračja koje omogućuje djetetu iskazivanje njegovih potreba, potiče razvijanje osobne vrijednosti i dovoljno poticajnog kako bi omogućilo zadovoljavanje tih potreba, te organizacijski i materijalni uvjeti u kojima dijete u vrtiću boravi, a osiguravaju zaštitu i sigurnost djetetu, razvoj kreativnosti i potiču istraživački odnos prema okolini.

Odgojitelji kao modeli:

Osobe koje su model (odgojitelji) trebaju biti dosljedne u zastupanju vlastitih i tuđih prava, stavova i vrijednosti prema okolišu koje žele prenijeti na dijete (navike zdravog življenja, pravilan odnos prema otpadu, načini zbrinjavanja otpada…), kao i što pritom govore i rade. Važno je da odgojitelj uvijek koristi iste rečenice i izražava uvijek iste stavove (kad govori o vrijednostima u odnosu na pravo za život, zašto je nužno brinuti se za svoje zdravlje, kako se brinuti za svoje potrebe, iskazivati ih i zadovoljavati), dijete tako potvrđuje njihovu vjerodostojnost, te ih i sam počinje primjenjivati. Odgojitelj može, igrajući jednu od uloga, utjecati planski na djetetovu svijest o tome kako je važno brinuti se za svoj i tuđi život, te će sudjelovanjem u igri djeci biti model za ono što u stvarnoj situaciji nije bilo potrebno ili moguće, a može mu koristiti u nekoj drugoj nepredvidivoj situaciji.

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U D.V.“CVRČAK“ KNIN

Program ranog učenja engleskog jezika (.doc)

SKRAĆENA VERZIJA

Znanstvene spoznaje pokazuju da vec početkom 7. godine života sposobnost djeteta za usvajanje stranog jezika slabi ,te brojni stručnjaci ističu dob od 3-5 g. života kao idealnu za početak učenja  stranog jezika. Ono se u toj dobi kod djece odražava pozitivno na njihove intelektualne sposobnosti i stimulira moždane centre.

Ipak, najvaznija je prednost što djeca u toj dobi posjeduju biološke i psihološke predispozicije za usvajanje novih glasova i njihovih kombinacija koji npr. u hrvatskom jeziku ne postoje. Na taj način stječu prednost  u pogledu usvajanja autentičnog izgovora i naglaska tj. naglaska izvornog govornika.

ORGANIZACIJA I USTROJSTVO PROGRAMA

U D.V.CVRČAK KNIN  program ranog učenja engleskog jezika provodit će se u sklopu redovitog  5,5h programa, u mješovitoj skupini  s djecom od navršene 3g. života pa do polaska u školu, a provodit ce ga odgojiteljica, educirana za njegovo provođenje ,koja će se uz rad redovito i dodatno stručno usavršavati  na tom području djelatnosti.

ZADAĆE PROGRAMA

 • Razvijati kod djece senzibilitet i radoznalost za engleski jezik.
 • Omogućiti djeci da u skladu sa svojim sposobnostima i interesima spontano stječu jezične vještIne.
 • Razvijati kod djece osjećaj samopouzdanja u spontanom izražavanju na engleskom jeziku
 • Osigurati dovoljno vremena za slušanje, komuniciranje i  igru na engleskom jeziku
 • Razvijati i podržavati toleranciju djece s obzirom na nejednaku brzinu usvajanja engleskog jezika
 • Razvijati postupno slušno razumijevanje i interes za izražavanje na engleskom jeziku  a u sklopu  potreba djeteta u svakodnevnim situacijama.
 • Uvažavati  posebnost i osobnost svakog pojedinca prilikom usvajanja engleskog jezika
 • Razvijati pažnju i koncentraciju u usvajanju jezika.
 • Utjecati na cjelovit razvoj djece  korištenjem različitih metoda učenja engleskog jezika
 • Kontinuirano podržavati djecu dajući im povratne informacije o uspješnosti u učenju i komuniciranju na engleskom jeziku

UVIJETI ZA RAZVOJ I  UČENJE KROZ IGRU

Program se ostvaruje na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela engleskog jezika; te se svremenom smisleno daje prioritet jednom od njih a u skladu s određenim  situacijama i potrebama djeteta.

Predviđeni program za rano učenje engleskog jezika usklađen je s temama redovnog programa i odvijat će se kroz 8. cjelina koje će se neminovno , a s vremenom sve više spajati u jednu:

 1. Moje tijelo
 2. Obitelji dom
 3. Prijatelji i dječji vrtić
 4. Zanimanja
 5. Priroda i okoliš
 6. Moj grad država/ostale države
 7. Promet
 8. Boje, brojevi, oblici, suprotnosti,prostorni odnosi i veličine

Učenje stranog jezika je dugotrajan proces te ne treba očekivati velike i brze rezultate u kratkom vremenu.

Vještina komunikacije na stranom jeziku postaje od sve većeg značenja u globaliziranom svijetu  u kojem živimo.

Dobra je varijanta učenja stranog jezika u sklopu vrtića koje dijete pohađa jer se ta nastava u jezičnoj grupi odvija u tijeku redovnog boravka djeteta u vrtiću, u poznatom okruženju i uz poznatu odgojiteljicu.

Odgoijiteljica: Ljerka Teskera
(odgojiteljica educirana za provedbu ranog učenja engleskog jezika u dječijem vrtiću).