Novosti

Na temelju članka 61. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, (KLASA: 012-03-01/15-06/1, URBROJ: 2182/10-13/06-15-1 od 22. siječnja 2015. godine,  KLASA: 012-03-01/18-06/1, URBROJ:2182-10-13/06-18-1 od 15. siječnja 2018. godine, KLASA: 012-03-01/18-06/7, URBROJ:2182-10-13/06-18-1 od 16. travnja 2018. godine i KLASA: 012-03-01/18-06/8, URBROJ:2182-10-13/06-18-1 od 17. […]