Natječaj za radno mjesto- radnik na tehničkom održavanju

Dječji vrtić CVRČAK Knin

Jelenina 3                                                          

OIB: 84605892507

Klasa: 112-02-01/19-06/6

Urbroj: 2182/10-13/06-19-1

Knin, 27. svibnja 2019. godine

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br.10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće na sjednici održanoj 27. svibnja 2019. godine  donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju natječaja  

za radno mjesto

           

       Radnik na tehničkom održavanju, puno radno vrijeme – na neodređeno, – 1 izvršitelj

 

Osim općih uvjeta (punoljetnost i hrvatsko državljanstvo), osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i posebne uvjete prema člancima 24., 25., i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br.10/97, 107/07, 94/13), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, br. 133/97) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin:

 

 • – srednju stručnu spremu strojarskog, strojobravarskog, stolarskog vodoinstalaterskog ili elektrotehničkog smjera,
 • – položen ispit za ložača centralnog grijanja
 • – položen ispit za vozača „B“ kategorije,
 • – utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • – da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • – najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Osobe koje su nakon 08. listopada 1991. godine završile osnovnu školu izvan Republike Hrvatske, potrebno je da su izvršile postupak priznavanja inozemne kvalifikacije.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti sljedeće isprave:

 

 1. Životopis
 2. Presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu – domovnicu
 3. Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi – svjedodžbu o završenoj srednjoj školi traženog

smjera

 1. Presliku dokaza o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 6 mjeseci
 2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

 1. b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 2.     presliku vozačke dozvole
 3. dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja
 4. dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja roka za podnošenje prijave na natječaj)
 5. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima s traženom strukom, koji mora sadržavati podatke o vrsti poslova koje je osoba obavljala, s kojim zvanjem i strukom te u kojem razdoblju (rješenje, ugovor o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokument kojim to dokazuje), a koje iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO

 

Izabrani kandidat bit će pozvan u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, da dostavi uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnik na tehničkom održavanju izdano od strane doktora medicine opće prakse te izvornike svih drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijave na navedeno mjesto.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), dužan je uz  prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjenju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, a koji se mogu naći na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 • Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu:

 

                                          Dječji vrtić CVRČAK Knin

                                          Jelenina 3

                                          22 300 Knin

s naznakom „za natječaj za radno mjesto radnik na tehničkom    

                                  održavanju na neodređeno“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Dječjem vrtiću CVRČAK Knin za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na Hrvatski zavod za zapošljavanje i objavljuje na oglasnoj oploči i internet stranci Dječjeg vrtića.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Opoziv privole može se podnijeti isključivo putem pošte na adresu Dječjeg vrtića CVRČAK Knin.

Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića CVRČAK Knin.

 

Datum objave natječaja je 28. svibnja 2019. godine.                                                                                           

 

       Predsjednica Upravnog vijeća  

Tanja Vujasinović