Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Dječji vrtić CVRČAK Knin

Jelenina 3                                                          

OIB: 84605892507

Klasa: 112-03-01/19-06/106

Urbroj: 2182/10-13/06-19-1

Knin, 26. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br.10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće na sjednici održanoj 26. srpnja 2019. godine  donosi

ODLUKU

o raspisivanju natječaja 

za radno mjesto

           

Stručni suradnik – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, puno radno vrijeme – na određeno, u najduljem trajanju do 30. lipnja 2020. godine – 1 izvršitelj

 

 

Osim općih uvjeta (punoljetnost i hrvatsko državljanstvo), osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i posebne uvjete prema člancima 24., 25., i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br.10/97, 107/07, 94/13), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, br. 133/97) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin:

 

 • magistar struke ili struke edukacijsko-rehabilitacijskog profila – zvanje profesor defektologije
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad od Agencije za odgoj i obrazovanje
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova
 • da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu tražene struke.

Osobe koje su nakon 08. listopada 1991. godine stekle inozemnu obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, potrebno je da su izvršile postupak priznavanja inozemne kvalifikacije.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da isti polože u roku od godine dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti sljedeće isprave:

 

 1. Životopis
 2. Presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 3. Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 4. Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (svjedodžba o položenom stručnom ispitu)
 5. Presliku dokaza o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 6 mjeseci
 6. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

 1. b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Izabrani kandidat bit će pozvan u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavit će uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova stručnog suradnika-stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila izdano od strane doktora medicine opće prakse te izvornike svih drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijave na navedeno mjesto,  a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), dužan je uz  prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjenju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, a koji se mogu naći na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 • Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu:

 

                                          Dječji vrtić CVRČAK Knin

                                          Jelenina 3

                                          22 300 Knin

s naznakom „za natječaj za radno mjesto na stručni suradnik – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila određeno, u najduljem trajanju do 30. lipnja 2020. godine – 1 izvršitelj“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Dječjem vrtiću CVRČAK Knin za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na Hrvatski zavod za zapošljavanje i objavljuje na oglasnoj oploči i internet stranci Dječjeg vrtića.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Opoziv privole može se podnijeti isključivo putem pošte na adresu Dječjeg vrtića CVRČAK Knin.

Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića CVRČAK Knin.

 

Datum objave natječaja je 29. srpnja 2019. godine.

                                                                                           

 

                                                                                 Predsjednica Upravnog   vijeća                                                                                                               

                                                                                                      Tanja Vujasinović