PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK  KNIN- novo

Na temelju članka 61. Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, (KLASA: 012-03-01/15-06/1, URBROJ: 2182/10-13/06-15-1 od 22. siječnja 2015. godine,  KLASA: 012-03-01/18-06/1, URBROJ:2182-10-13/06-18-1 od 15. siječnja 2018. godine, KLASA: 012-03-01/18-06/7, URBROJ:2182-10-13/06-18-1 od 16. travnja 2018. godine i KLASA: 012-03-01/18-06/8, URBROJ:2182-10-13/06-18-1 od 17. svibnja 2018. godine – pročišćeni tekst) te članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/97 i 94/13) uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Knina, Zaključak KLASA: 023-05/18-01/4, URBROJ: 2182/10-01-18-3, Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, na sjednici održanoj 11. siječnja 2019. godine, donosi

 

PRAVILNIK

  O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA 

   DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK  KNIN

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin (u daljnjem tekstu: Pravilnik), pobliže se uređuje ustrojavanje rada, uvjeti i način rada, potreban broj djelatnika, zadaće, odgovarajuća stručna sprema pojedinih djelatnika te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, djelokrugom i načinom rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).

(2)  Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

 

Članak 2.

 

Dječji vrtić se bavi odgojem i obrazovanjem te skrbi o djeci predškolske dobi radi poticanja cjelovitog razvoja osobnosti djeteta i kvalitete njegova života sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na osnovi Zakona, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece i odredbama Statuta Dječjeg vrtića.

 

 

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO I  NAČIN  RADA

 

Članak 3.

 

(1) Dječji vrtić ustrojava svoj rad na način kojim će se najbolje ostvariti svrha, ciljevi i zadaće predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci.

(2) Ustrojstvo i  rad Dječjeg vrtića temelji se na humanističkom, znanstveno utvrđenom, stručnom, profesionalnom, djelotvornom, odgovornom  i  pravovremenom obavljanju  odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci i drugih  poslova  i  zadaća utvrđenih Godišnjim planom i programom rada i normativima utvrđenim Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja kao i ukupnom društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta.

 

Članak 4.

 

Dječji vrtić se ustrojava kao predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, programi za darovitu djecu, programi predškole, programi ranog učenja stranih jezika, programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja i drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, stručno-razvojni poslovi, poslovi u svezi s početkom i završetkom pedagoške godine te izvršavanju stručno-administrativni, računovodstveno-financijski  i  pomoćno-tehničko poslovi.

 

                                                             Članak 5.

 

Ravnatelj i Upravno vijeće odgovorni su za planiranje i ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića te ukupne zadaće Dječjeg vrtića, a posebno su odgovorni za uspostavljanje stručno utemeljenog, racionalnog i djelotvornog ustrojstva.

 

Članak 6.

 

Unutarnjim ustrojstvom poslovi Dječjeg vrtića razvrstavaju se na:

 

 1. Stručno – pedagoški poslovi:
  • poslove vođenja vrtića,
  • stručno-razvojne poslove i poslove predškolskog odgoja.
 2. Pravni, administrativni i računovodstveno – financijski poslovi:
  • upravno-pravne poslove,
  • administrativno-računovodstvene poslove.

 

 1. Pomoćno – tehnički poslovi:
  • poslove prehrane,
  • poslove čišćenja,
  • poslove tehničkog održavanja.

 

Članak 7.

 

Poslovi vođenja Dječjeg vrtića sadrže: ustrojavanje Dječjeg vrtića, vođenje rada i poslovanja, planiranje i programiranje, praćenje ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada, suradnju s državnim, županijskim, gradskim tijelima i stručnim djelatnicima, te druge poslove u svezi s vođenjem poslovanja Dječjeg vrtića.

 

Članak 8.

 

(1) Stručno – razvojni poslovi i poslovi predškolskog odgoja sadrže: neposredan rad s djecom, izvedba programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, programi za darovitu djecu, programa predškole, programa ranog učenja stranih jezika, programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja, stručno usavršavanje, suradnju s roditeljima, planiranje i valorizaciju, vođenje pedagoške dokumentacije, poslove stručnih suradnika te ostale poslove utvrđene Godišnjim planom i programom rada.

(2) Stručno razvojne poslove medicinske struke moguće je povjeriti nadležnoj zdravstvenoj ustanovi na temelju Ugovora o obavljanju povremenih poslova.

 

Članak 9.

 

Upravno pravni poslovi sadrže: primjenu zakona i propisa donesenih na temelju zakona, izradu pravilnika, rješenja, odluka, zaključaka i drugih akata, poslove u svezi s radnim odnosima, pružanje stručne pomoći u poslovima u svezi s radnim odnosima, obavljanje opće pravnih poslova tj. sastavljanje ugovora koje vrtić sklapa, briga u statusno pravnim pitanjima, provedbu natječaja i oglasa, vođenje dokumentacije i evidencije, suradnju s državnim, županijskim, gradskim tijelima i djelatnicima i ostale pravne poslove u svezi s djelatnošću Dječjeg vrtića.

 

Članak 10.

 

Administrativno računovodstveni poslovi sadrže: zapremanje i otpremanje pošte, urudžbiranje, poslove prijepisa, fotokopiranja, izradu financijskog izvješća, izradu financijskog plana,  kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, poslove planiranja, obračun plaća, naknada, poreza, doprinosa, drugih materijalnih izdataka, obračun korisnika usluga, poslove evidencije, blagajničke i druge poslove utvrđene propisima o računovodstvenom poslovanju.

 

Članak 11.

 

Poslovi prehrane djece sadrže: organizirane i nabavku prehrambenih artikala, organiziranje i pripremanje obroka, serviranje hrane, svakodnevno održavanje prostora za pripremu obroka, posuđa za pripremanje i serviranje hrane te čuvanje prehrambenih artikala.

 

 

 

 

 

Članak 12.

 

Poslovi čišćenja obuhvaćaju: čišćenje unutarnjih prostora, podova, prozora i ostalih staklenih površina, namještaja i druge opreme, čišćenje i uređenje vanjskog okoliša te ostale poslove u svezi čišćenja i održavanja prostora i objekata vrtića.

 

 

Članak 13.

 

Poslovi tehničkog održavanja sadrže: čuvanje i održavanje objekata Dječjeg vrtića i drugih prostora, održavanje uređaja i opreme za grijanje (kotlovnica), održavanje električnih, vodovodnih instalacija i opreme, gromobrana, održavanje i uređivanje vanjskog prostora (okoliša) i objekata, manje popravke i druge poslove održavanja i čuvanja objekata Dječjeg vrtića i prostora.

 

Članak 14.

 

(1) Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana.

(2) Raspored radnog vremena utvrđuje se Godišnjim  planom i programom  rada Dječjeg vrtića.

 

 

III.   RADNICI   VRTIĆA

 

 

Članak  15.

 

(1) Stručni  radnici u vrtiću su ravnatelj, zdravstveni voditelj / viša medicinska sestra, odgojitelji, odgojitelj ili učitelj u programu predškole, stručni suradnici (pedagog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila).

(2) Radnici  iz stavka 1. ovog članka, pored općih uvjeta, moraju imati odgovarajuću stručnu spremu prema odredbama Zakona i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću i položen državni stručni ispit.

 

Članak 16.

 

Radnici  iz članka 15. ovog Pravilnika mogu napredovati  i stjecati zvanja odgojitelj – mentor i odgojitelj – savjetnik te stručni suradnik – mentor i stručni suradnik – savjetnik.

 

Članak 17.

 

Ostali radnici u vrtiću su tajnik, voditelj računovodstva, administrativni radnik/odgojitelj, računalni operater, kuhar, pomoćni kuhar, radnik na tehničkom održavanju objekta, opreme i okoliša, spremačica, spremačica/pomoćni kuhar i pralja-švelja.

 

Članak 18.

 

Radnici iz članka 17. ovog Pravilnika moraju, pored općih uvjeta, imati i odgovarajuću stručnu spremu prema odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću, kao i udovoljavati posebnim uvjetima za ona radna mjesta gdje je to izričito navedeno.

 

 

Članak 19.

 

Radnici Dječjeg vrtića te druge osobe mogu boraviti u prostoru Dječjeg vrtića samo tijekom radnog vremena Dječjeg vrtića, a izvan radnog vremena samo po odobrenju ravnatelja.

 

Članak 20.

 

(1) U prostoru Dječjeg vrtića zabranjeno je:

 • pušenje
 • nošenje oružja
 • pisanje po zidovima i inventaru vrtića
 • unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičkih sredstava
 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
 • unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.

(2) Odgojitelji i roditelji ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Dječji vrtić strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i radni okoliš Dječjeg vrtića.

 

Članak 21.

 

Dužnost je radnika i drugih osoba koje borave u Dječjem vrtiću skrbiti se o imovini Dječjeg vrtića prema načelu dobroga gospodara.

 

Članak 22.

 

(1) Radnici Dječjeg vrtića moraju se racionalno koristiti sredstvima Dječjeg vrtića koja su im stavljena na raspolaganje.

(2) Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar, radnici su obavezni prijaviti ravnatelju, tajniku ili radniku na tehničkom održavanju.

 

Članak 23.

 

Radnici Dječjeg vrtića dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Dječjem vrtiću.

 

Članak 24.

 

Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 

 

 1. RADNO VRIJEME

 

Članak 25.

 

(1) Radno vrijeme vrtića je od 6,30 do 19.00 sati.

(2) Iznimno na zahtjev roditelja ili skrbnika ravnatelj Dječjeg vrtića može iz opravdanih razloga produljiti radno vrijeme vrtića za 30 minuta.

(3) Djeca mogu boraviti u Dječjem vrtiću samo u vremenu određenom za izvođenje odgojno-obrazovnog programa i drugih oblika rada.

(4) Roditelji ili skrbnici dužni su djecu, zdravu, čistu i urednu dovesti u Dječji vrtić.

 

Članak 26.

 

(1) Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena.

(2) Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

 

Članak 27.

 

Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo uz odobrenje ravnatelja.

 1. RAD S DJECOM

 

Članak 28.

 

(1) Odgojno-obrazovni rad s djecom u svim programima ustrojenim u Dječjem vrtiću odvija se u suglasju sa Programskim osnovama i Koncepcijom razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđenog od Ministarstva nadležnog za obrazovanje. Znakovitost ovim Programskim osnovama daje fleksibilnost u postavi ustrojstva rada, planiranju i postavi neposrednih zadaća, te koncepciji rada sa nezaobilaznim zahtjevom humanističke razvojne osnove.

(2) Rad s djecom provodi se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

(3) Broj djece u skupinama iz stavka 1. ovog članka određuje se prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe te aktima osnivača.

 

Članak 29.

 

(1) Za vrijeme rada odgojitelji i drugi radnici dužni su biti primjereno odjeveni, odnosno nositi urednu i čistu zaštitnu odjeću i obuću.

(2) Dnevni odmor (stanku)  radnici koriste tako da se osigura redovito ostvarivanje programa, nadzor nad djecom i komuniciranje sa strankama.

Članak 30.

 

Roditelji mogu razgovarati s odgojiteljima  i stručnim suradnicima  u dane primanja roditelja ili iznimno u vrijeme koje odredi odgojitelj odnosno stručni suradnik.

 

Članak 31.

 

Ovim člankom se određuje popis radnih mjesta i popis poslova radnika u Dječjem vrtiću te posebni uvjeti rada za određena radna mjesta, sukladno Procjeni rizika izrađene od strane ovlaštene firme Zagrebinspekt, i to:

 

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

POSLOVI VOĐENJA VRTIĆA
Naziv radnog mjesta RAVNATELJ
Broj radnika 1
UVJETI PREMA ZAKONU O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU TE  STATUTU VRTIĆA
POSEBNI UVJETI PREMA ZAKONU O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU TE  STATUTU VRTIĆA
OPIS POSLOVA

 

–       ustrojava rad Vrtića, vodi poslovanje i rukovodi radom Vrtića

–       predlaže unutarnje ustrojstvo i način rada Vrtića

–       predstavlja Vrtić, zastupa Vrtić i potpisuje u ime Vrtića te odgovara za zakonitost rada Vrtića

–       donosi odluke sukladno ovlaštenjima utvrđenim Statutom, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Vrtića

–       predlaže Godišnji plan i program rada te Plan razvoja Vrtića

–       osigurava ustrojstvene, i formacijske te stručno administrativne pretpostavke za funkcioniranje Vrtića

–       podnosi izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa o rezultatima poslovanja vrtića Upravnom vijeću, državnim tijelima i osnivaču, najmanje jedanput godišnje

–       sudjeluje u pripremi sjednica Upravnog vijeća te izvršava donesene odluke  i opće akte od strane Upravnog vijeća

–       predlaže Upravnom vijeću odluku o izboru odgojitelja i stručnih suradnika, sklapa ugovore o radu na određeno i neodređeno vrijeme, odlučuje o prestanku ugovora o radu

–       odlučuje o raspoređivanju zaposlenika na radno mjesto

–       odlučuje o pravima i obvezama iz rada i u svezi s radom u prvom stupnju

–       izdaje naloge zaposlenicima u svezi s izvršavanjem pojedinih poslova

–       sudjeluje u radu Upravnog vijeća, stručnih tijela, državnih tijela i tijela osnivača

–       obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, drugim zakonima, Statutu, ovom Pravilniku i drugim općim aktima Vrtića

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI  I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG
Broj radnika 1
UVJETI  Za pedagoga može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij, odnosno :

–            zvanje magistar/a pedagogije ili stručni specijalist pedagogije

–            položen stručni ispit

–            utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova  radnog mjesta

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 

OPIS POSLOVA

 

–       predlaže i ostvaruje Godišnji plan i program rada vrtića  iz svojega djelokruga te izrađuje izvješće o njegovom izvršenju

–       izrađuje i provodi dnevni program rada

–       sudjeluje u ustroju i obavljanju stručno-pedagoškog rada u Vrtiću

–       brine o cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu, a osobito predlaže inovacije,  suvremene metode i oblike rada koji će pridonijeti maksimalnom razvoju dječjih sposobnosti

–       planira oblike suradnje s roditeljima i pomaže im u rješavanju odgojnih situacija

–       pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću i afirmira djelatnost te javno prezentira rezultate unapređivanja odgojno obrazovne prakse

–       sudjeluje u obavljanju poslova u svezi upisa djece u Vrtić

–       ostvaruje redovite programe njege i socijalne skrbi djece iz svojega djelokruga,

–       predlaže i sudjeluje u ostvarivanju programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi, ustrojava rad i  prati rad u odgojnoj skupini,

–       osigurava  odgovarajuće uvjete neophodne za izvođenje redovitih programa i posebnih programa: umjetničkog, kulturnog, vjerskog, sportskog i drugog sadržaja,

–       sudjeluje u izradi redovitih i posebnih programa Vrtića i prati njihovo ostvarivanje,

–       ustrojava i vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuća izvješća i evidencije,

–       skrbi o stručnom usavršavanju i napredovanju odgojitelja Vrtića sukladno Zakonu i drugim propisima,

–       surađuje s djecom, roditeljima, stručnim suradnicima, odgojiteljima  i drugim djelatnicima Vrtića, državnim i drugim tijelima

–       sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela, prati stručnu literaturu i dr.

–       obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja sukladno stručnoj spremi.

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI  I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta STRUČNI SURADNIK – STRUČNJAK EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA
Broj radnika 1
UVJETI  Za stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij, odnosno :

–     zvanje magistar/a struke edukacijsko-rehabilitacijskog profila – zvanje profesora defektologije

–     položen stručni ispit

–     odobrenje za samostalan rad od Agencije za odgoj i obrazovanje

–     utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 

 

 

 

 

 

 

OPIS POSLOVA

 

–       Stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća kod djece

–       Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje

–       Stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića

–       U suradnji s odgojiteljima, stručnim timom (i roditeljima) utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuju u svom radu

–       Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece

–       Unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu

–       Utvrđuje najprimjerenije metode rada u suradnji s odgojiteljima, te upoznaje odgojitelje, ostale suradnike i roditelje sa specifičnostima djece s teškoćama u razvoju

–       Izrađuje tjedni i dnevni plan i program rada, provodi tjednu valorizaciju rada

–       Temeljem postojeće medicinske dokumentacije izrađuje individualni dosje za svako dijete

–       Vrši opservaciju svakog djeteta i potom izrađuje individualizirane planove i programe u skladu sa njihovim psihofizičkim mogućnostima

–       Surađuje s roditeljima djece provođenjem kolektivnih roditeljskih sastanaka i individualnim razgovorima, na način da roditeljima daje stručne upute o radu s djetetom kod kuće

–       Uključuje se u sve oblike permanentnog stručnog usavršavanja ( individualno, kolektivno) u okviru Dječjeg vrtića i van njega

–       Sudjeluje u radu stručnog tima (opservacija)

–       Prikuplja i obrađuje podatke o djeci na opservaciji

–       Neposredno radi s djecom s teškoćama u razvoju

–       Prisustvuje sastancima stručnog tima te učestvuje u izradi konačnog nalaza i mišljenja s prijedlogom

–       Profesionalno informira roditelje djece s teškoćama u razvoju

–       Obavlja savjetodavni rad s roditeljima

–       Sastavlja i izdaje letke i brošure za što učinkovitije informiranje i educiranje roditelja

–       Obavlja prema potrebi i druge poslove po nalogu ravnatelja, a sukladno stručnoj spremi

–       Sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića

–       Izrađuje analize i izvještaje o realizaciji zadataka iz Godišnjeg programa i rada Dječjeg vrtića

–       Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti

 

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI  I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta STRUČNI SURADNIK – PRIPRAVNIK
Broj radnika  
UVJETI  Za stručnog suradnika-pripravnika može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij, odnosno :

–       zvanje magistar/a struke edukacijsko-rehabilitacijskog profila – zvanje profesora defektologije

         ili

–       zvanje magistar/a pedagogije ili stručni specijalist pedagogije

–       utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

–       da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

OPIS POSLOVA

 

–       U suradnji sa stručnjakom edukacijsko-rehabilitacijskog profila i stručnim suradnicima u Dječjem vrtiću realizira program stažiranja
NAZIV SKUPINE

POSLOVA

STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI  I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta STRUČNI SURADNIK –- MENTOR
Broj radnika Sukladno broju promoviranih stručnih suradnika
UVJETI  Za stručnog suradnika – mentora može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij, odnosno :

–     zvanje magistar/a struke edukacijsko-rehabilitacijskog profila – zvanje profesora defektologije

ili

–     zvanje magistar/a pedagogije ili stručni specijalist pedagogije

–     položen stručni ispit

–     odobrenje za samostalan rad od Agencije za odgoj i obrazovanje

–     utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

–     Rješenje nadležnog ministarstva o napredovanju u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 

 

 

 

 

 

 

OPIS POSLOVA

 

 

–       Isto kao kod stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila uz dodatak da:

–       Realizira stručno usavršavanje odgojitelja u suradnji sa stručnim timom Dječjeg vrtića

–       Vodi odgojitelje pripravnike do stručnog ispita

–       Održava predavanja na stručnom skupu, najmanje gradske i županijske razine

–       Priprema tematske izložbe otvorene za javnost

–       Objavljuje stručne članke u stručnom časopisu

–       Sudjeluje u provedbi odgojno obrazovnog istraživanja

–       U suradnji sa stručnim timom provodi usavršavanje za druge odgojitelje

–       Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i stručnog tima, sukladno stručnoj spremi

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI  I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta STRUČNI SURADNIK – SAVJETNIK
Broj radnika Sukladno broju promoviranih stručnih suradnika
UVJETI  Za stručnog suradnika – savjetnika može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij, odnosno :

–     zvanje magistar/a struke edukacijsko-rehabilitacijskog profila – zvanje profesora defektologije

ili

–     zvanje magistar/a pedagogije ili stručni specijalist pedagogije

–     položen stručni ispit

–     odobrenje za samostalan rad od Agencije za odgoj i obrazovanje

–     utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

–     Rješenje nadležnog ministarstva o napredovanju u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 

 

 

 

 

 

 

OPIS POSLOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–       Isto kao kod stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila uz dodatak da:

–       Realizira stručno usavršavanje odgojitelja u suradnji sa stručnim timom Dječjeg vrtića

–       Vodi odgojitelje pripravnike do stručnog ispita

–       Održava predavanja na stručnom skupu, najmanje gradske i županijske razine

–       Priprema tematske izložbe otvorene za javnost

–       Objavljuje stručne članke u stručnom časopisu

–       Sudjeluje u provedbi odgojno obrazovnog istraživanja

–       U suradnji sa stručnim timom provodi usavršavanje za druge odgojitelje

–       Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i stručnog tima, sukladno stručnoj spremi

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta ZDRAVSTVENI VODITELJ – VIŠA MEDICINSKA SESTRA
Broj radnika 1
UVJETI Za medicinsku sestru može biti izabrana osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva te:
–      položen stručni ispit u djelatnosti sestrinstva,

–      utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova     

radnog mjesta,

–      da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o      

       predškolskom odgoju i obrazovanju,

 

OPIS POSLOVA

 

–       predlaže Godišnji plan i program rada iz svojega djelokruga i izrađuje izvješća o njegovu ostvarivanju

–       izrađuje i izvršava dnevni plan rada odnosno ostvarivanja redovnih, posebnih i drugih programa vrtića

–       sudjeluje u izradi i ostvarivanju izvedbenog odgojno obrazovnog i zdravstvenog  programa te programa socijalne skrbi o djeci predškolske dobi, prati njegovo ostvarivanje i izrađuje odgovarajuća izvješća

–       osigurava i unapređuje zaštitu zdravlja djece te u timskom radu s ostalim članovima tima, odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka

–       stručno planira prehranu radi poticanja optimalnog rasta i razvoja sve djece te prati, nadzire i predlaže mjere za poboljšanje sanitarno-higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću

–       povezuje dječji vrtić s odgovarajućim službama u lokalnoj zajednici, a rezultate ispitivanja zdravstvene zaštite djece kao sastavnog dijela odgojno – obrazovnog rada javno prezentira

–       obavlja nadzor nad svim radnim i pomočim prostorijama  i prostorijama Vrtića i predlaže mjere kojima se osigurava čuvanje zdravlja djece i sprječavanju zarazne  i druge bolesti

–       odgovara za rad i čistoću svih prostora, igračaka, opreme i inventara Vrtića koji se koristi u radu s djecom

–       sudjeluje u sastavljanju jelovnika, nadzire postupak pripremanja hrane, stanje čistoće kuhinje i drugih prostora i prostorija u kojima se priprema,  servira i čuva hrana

–       nadzire djelatnike Vrtića u svezi primjene higijenskih mjera (nošenja propisane odjeće, obuće, zaštitnih kapa i rubaca) prilikom rada u kuhinji

–       upućuje djelatnike Vrtića na redoviti, a prema potrebi i izvanredni sanitarni pregled i ustrojava zdravstveno prosvjećivanje

–       vodi odgovarajuću pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju  i izrađuje odgovarajuće  evidencije

–       sudjeluje u radu stručnih tijela i prati stručnu literaturu

–       organizira i prati rad tehničkog osoblja

–       prati realizaciju HACCAP sistema

–       obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja sukladno stručnoj spremi.

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

 

RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Naziv radnog mjesta ODGOJITELJ
Broj radnika Prema Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i obrazovanju
UVJETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

Za odgojitelja može biti izabrana osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u djelatnosti predškolskog odgoja, kao i  osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno:

–          zvanje magistar struke ili stručni specijalist u djelatnosti  predškolskog odgoja

–          zvanje stručni prvostupnik predškolskog odgoja

–          osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi za kraće programe

–          položen stručni ispit,

–          utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–          da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 

Propisano člankom 2. i člankom 3. točka 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“,. br. 5/84)

OPIS POSLOVA –       predlaže godišnji plan i program rada iz svojega djelokruga i izrađuje izvješće o ostvarivanju programa rada

–       ostvaruje neposredne zadaće odgoja i naobrazbe predškolske djece

–       predlaže i izvršava tromjesečni, tjedni i dnevni plan ostvarivanja redovitih, posebnih i drugih programa Vrtića

–       osigurava potrebne uvjete, ustrojava rad i radi u odgojnoj skupini

–       sudjeluje u izradi i ostvarivanju izvedbenog odgojno- obrazovnog programa i prati njegovo ostvarivanje

–       vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuće evidencije

–       skrbi se o prostoru u kojem borave djeca, posebice s obzirom na njegovu pedagošku i estetsku osmišljenost i higijensko zdravstvene uvjete

–       skrbi se o didaktičkim i drugim sredstvima rada vrtića neophodnim u radu s djecom te o ispravnosti tih sredstava

–       surađuje s roditeljima , drugim djelatnicima Vrtića i širom društvenom zajednicom

–       sudjeluje u radu stručnih tijela Vrtića, prati stručnu literaturu i dr.

–       redovito se priprema za rad s djecom

–       stručno se usavršava kroz individualne i kolektivne oblike usavršavanja

–       obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja sukladno stručnoj spremi

 

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK
Broj radnika  
UVJETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

Za odgojitelja-pripravnika može biti izabrana osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u djelatnosti predškolskog odgoja, kao i  osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno:

–            zvanje magistar struke ili stručni specijalist u djelatnosti  predškolskog odgoja

–            zvanje stručni prvostupnik predškolskog odgoja

–            osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u

–            osnovnoj školi za kraće programe

–             utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Propisano člankom 2. i člankom 3. točka 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“,. br. 5/84)

OPIS POSLOVA

 

          –            u suradnji s odgojiteljem mentorom i stručnim suradnicima vrtića realizira program stažiranja

 

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta ODGOJITELJ – MENTOR
Broj radnika Sukladno broju promoviranih odgojitelja
UVJETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

Za odgojitelja-mentora može biti izabrana osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u djelatnosti predškolskog odgoja, kao i  osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno:

–            zvanje magistar struke ili stručni specijalist u djelatnosti  predškolskog odgoja

–            zvanje stručni prvostupnik predškolskog odgoja

–            položen stručni ispit,

–            utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

–            Rješenje nadležnog Ministarstva o napredovanju u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima.

Propisano člankom 2. i člankom 3. točka 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“,. br. 5/84)

OPIS POSLOVA           –            isto kao kod odgojitelja uz dodatak da:

–            realizira stručno usavršavanje odgojitelja u suradnji sa stručnim timom Dječjeg vrtića

–            vodi odgojitelje pripravnike do stručnog ispita

–            održava predavanja na stručnom skupu, najmanje gradske i županijske razine

–            priprema tematske izložbe otvorene za javnost

–            objavljuje stručne članke u stručnom časopisu

–            sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnog istraživanja

–            u suradnji sa stručnim timom provodi usavršavanja po planu i programu za druge odgojitelje

–                     obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i stručnog tima

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta ODGOJITELJ – SAVJETNIK
Broj radnika Sukladno broju promoviranih odgojitelja
UVJETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

Za odgojitelja-savjetnika može biti izabrana osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u djelatnosti predškolskog odgoja, kao i  osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno:

–            zvanje magistar struke ili stručni specijalist u djelatnosti  predškolskog odgoja

–            zvanje stručni prvostupnik predškolskog odgoja

–            položen stručni ispit,

–            utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

–            Rješenje nadležnog Ministarstva o napredovanju u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima.

Propisano člankom 2. i člankom 3. točka 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“,. br. 5/84)

OPIS POSLOVA           –            isto kao kod odgojitelja mentora, prema Pravilniku mora skupiti više bodova za iste poslove

–            obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja sukladno stručnoj spremi

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta ODGOJITELJ  ILI UČITELJ U PROGRAMU PREDŠKOLE
Broj radnika Prema Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i obrazovanju
UVJETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

Za odgojitelja učitelja u programu predškole može biti izabrana osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u djelatnosti predškolskog odgoja, kao i  osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno:

–            zvanje magistar struke ili stručni specijalist u djelatnosti  predškolskog odgoja

–            zvanje stručni prvostupnik predškolskog odgoja

–            osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi za kraće programe

–             položen stručni ispit,

–             utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–             da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Propisano člankom 2. i člankom 3. točka 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“,. br. 5/84)

OPIS POSLOVA

 

          –            pravovremeno izrađuje godišnji, mjesečni te dnevni plan i program rada prema zakonom utvrđenim programima rada za rad s djecom predškolske dobi u programima predškole

–            unaprijed se temeljito priprema za rad s djecom u navedenim programima

–            vodi individualni rad s djecom

–            prati psihofizički razvoj svakog djeteta i evidentira promjene

–            vodi brigu o izmjeni ritma dana, odnosno pravilnom izmjenjivanju aktivnosti tijekom dana

–            vodi pedagošku dokumentaciju

–            redovito prikuplja, priprema i izrađuje sredstva za rad i potreban materijal za rad i pri tome vodi brigu o pedagoškim i estetskim zahtjevima

–            brine o ispravnosti materijala, inventara, audiovizualnih sredstava i ostalih sredstava potrebitih u radu

–            vodi evidenciju o prisutnosti djece

–            sudjeluje u planu nabave sredstava i materijala za rad u skupini

–            zajedno sa stručnim timom radi na identifikaciji djece koja imaju smetnje u psihičkom i fizičkom i nadarene djece

–            sistematski provodi pedagoško osmišljavanje prostora u kojem borave djeca, vodeći brigu o estetskim, higijenskim i zdravstvenim zahtjevima

–            surađuje s roditeljima u različitim oblicima

–            prati stručnu literaturu i časopise za odgoj djece predškolske dobi i stečena znanja primjenjuje u radu

–            sudjeluje u radu odgojiteljskog vijeća te stručnih aktiva na nivou Ustanove, Grada, savjetovanjima i seminarima

–            radi i druge poslove po nalogu ravnatelja, sukladno stručnoj spremi

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

 

UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI

Naziv radnog mjesta TAJNIK
Broj radnika 1
UVJETI Za tajnika može biti izabrana osoba koja ima:

–            zvanje magistar prava, odnosno stručni specijalist pravne struke

–            utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

–            poznavanje rada na računalu

–             najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

OPIS POSLOVA

 

–       ustrojava rad tajništva i odgovoran je za izvršavanje svih poslova u tajništvu

–       izvršava sve imovinsko-pravne poslove te poslove vezane uz statusne promjene Vrtića

–       izrađuje prijedloge Statuta  Vrtića, drugih općih akata i odluka

–       obavlja pravne i administrativne poslove u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa odnosno sklapanja i prestanka ugovora o radu te ostvarivanja prava i obveza zaposlenika iz rada i u svezi s radom

–       vodi pismohranu

–       vodi odgovarajuće evidencije i izrađuje odgovarajuća izvješća u svezi s ostvarivanjem prava i obveza zaposlenika iz područja rada

–       vodi i čuva dokumentaciju zaposlenika Vrtića iz područja rada

–       nadzire vođenje dokumentacije i evidencije iz  područja zaštite na radu i zaštite od požara

–       sudjeluje u pripremi sjednica Upravnog vijeća i vodi zapisnik

–       u suradnji s administrativnim  radnikom obavlja upravne i administrativno-pravne poslove vezane za upis djece  u Vrtić i ispis djece iz Vrtića

–       prati i proučava pravne propise i odgovoran je za njihovu primjenu te o novim propisima izvješćuje ravnatelja

–       obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima Vrtića odnosno po nalogu ravnatelja, sukladno stručnoj spremi.

 

NAZIV SKUPINE POSLOVA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
Naziv radnog mjesta VODITELJ RAČUNOVODSTVA
Broj radnika 1
UVJETI Za računovodstvenog radnika može biti izabrana osoba koja ima zvanje:

–            magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog  smjera

–             utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

–            poznavanje rada na računalu

–             najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

OPIS POSLOVA

 

–       organizira rad u računovodstvu

–       brine o poštivanju rokova važnih za financijsko poslovanje

–       priprema financijska izvješća i materijale za Osnivača,  ravnatelja i Upravno vijeće

–       prati  i proučava propise koji se odnose na rad računovodstva, te daje prijedloge za izradu obrazaca i normativnih akata koji se odnose na to područje

–       vodi brigu o čuvanju i arhiviranju računovodstvene dokumentacije

–       priprema materijale za rad inventurnih komisija,

–       vrši obračun inventurnih  listi, te ostale poslove u svezi sa inventurom

–       vrši knjiženje sve financijske dokumentacije po dokumentima

–       izrađuje periodične obračune i izvješća, završni obračun te financijske planove

–       izrađuje statistička izvješća, vezana uz financijsko knjigovodstvo

–       knjiži kartoteku sitnog inventara i osnovnih sredstava

–       obračunava otpise vrijednosti sitnog inventara i osnovnih sredstava

–       vođenje knjigovodstva plaća i popratnih obrazaca

–       obračunava plaće radnika

–       suradnja sa FINA agencijom, REGOS-om, poreznom upravom

–       obračun i isplata troškova  putovanja i  ostalih primanja radnika

–       knjiži naplatu usluga korisnika vrtića,

–       vodi brigu o čuvanju i arhiviranju računovodstvene dokumentacije

–       rad sa strankama u vezi obračuna boravka djece u vrtiću

–       obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja, sukladno stručnoj spremi.

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
Naziv radnog mjesta ADMINISTRATIVNI  RADNIK – ODGOJITELJ
Broj radnika 1
UVJETI Za administrativnog radnika  može biti izabrana osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u djelatnosti predškolskog odgoja, kao i  osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij u djelatnosti predškolskog odgoja ili osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog smjera, odnosno:

–            zvanje magistar struke ili stručni specijalist u djelatnosti  predškolskog odgoja

–            zvanje stručni prvostupnik predškolskog odgoja

–            osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi za kraće programe

–            zvanje sveučilišni ili stručni prvostupnik društvenog smjera

–            položen stručni ispit

–            poznavanje rada na računalu

–            utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

–            jedna godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja ili struci društvenog smjera

OPIS POSLOVA

 

 

–       prijepis i obrada svih pedagoških obrazaca i interne pedagoške dokumentacije, prijepis refleksija upitnika, projekata godišnjih programa i izvješća odgojitelja i ostale pedagoške dokumentacije po zaduženju pedagoga i ravnateljice

–       interna evidencija uplata korisnika i potreban kontakt za otklanjanje pogreške pri uplati, evidencija zahtjeva i odgovori na zahtjeve za umanjenje uplate sukladno odredbama Ugovora o korištenju usluga u predškolskoj ustanovi davatelja usluga s korisnicima

–       vođenje evidencije o uplatnicama za usluge boravka u Dječjem vrtiću CVRČAK Knin.

–       vodi urudžbeni zapisnik

–       zaprima i otprema poštu

–      obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja

 

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
Naziv radnog mjesta RAČUNALNI OPERATER
Broj radnika 1
UVJETI –      SSS,  tehničar za elektroniku, rad na računalu, 1     

       godina radnog iskustva

–      utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova   

        radnog mjesta,

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 

OPIS POSLOVA

 

          –            obnova i dopuna Web stranice Vrtića (oblikovanje i     programiranje sadržaja namijenjenih objavi, ažuriranju i distribuciji na Internetu i ostalim medijskim platformama

–            tjedno postavljanje informacija

–            odgovaranje na korisnička pitanja (u dogovoru s ravnateljicom)

–            praćenje i nadziranje rada tehničke opreme, te briga za njenu tehničku ispravnost

–            postavljanje programskih ciljeva i postignuća u prezentaciji odgojno-obrazovnog procesa

–            snimanje (foto kamerom) za potrebe Vrtića, stručnog usavršavanja odgojitelja po naputku ravnateljice i praćenje procesa za izradu ljetopisa Vrtića

–            ostali programski materijali i leci po nalogu ravnateljice

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

POSLOVI PREHRANE
Naziv radnog mjesta KUHARICA
Broj radnika 2
UVJETI

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

Za obavljanje poslova glavne kuharice može biti izabrana osoba koja ima:

–            srednju stručnu spremu, kuhar

–            utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

–            najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Propisani člankom 2. i člankom 3. točke 16. i 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“,. br. 5/84)

OPIS POSLOVA

 

–       obavlja sve glavne faze pri kuhanju

–       organizira i prati  rad u kuhinji

–       svakodnevno prima i provjerava kakvoću i količinu živežnih  namirnica

–       određuje i raspoređuje  količinski namirnice prema jelovniku i broju djece

–       sudjeluje u sastavljanju jelovnika

–       odgovora za utrošak pojedinih namirnica, utvrđenom normativu kalorijske vrijednosti obroka u odnosu na životnu dob djece

–       pazi i odgovora za održavanje higijene u kuhinji, priručnom skladištu, termos kanti, i ostalog posuđa

–       organizira provedbu HACCAP programa u kuhinji (prijam namirnica, priprema hrane, transport hrane, vođenje potrebne dokumentacija)

–       vođenje dnevne potrošnje namirnica, izrada tjednog trebovanja namirnica

–       nadzire i stručno pomaže drugim radnicima u kuhinji

–       obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja, sukladno stručnoj spremi.

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

 

POSLOVI PREHRANE

Naziv radnog mjesta POMOĆNA KUHARICA
Broj radnika 2
UVJETI

 

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

Za obavljanje poslova pomoćne kuharice može biti izabrana osoba koja ima:
       –    nižu stručnu spremu, ugostiteljskog smjera ili osnovnu    

            škola

       –    utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova         

            radnog mjesta,
–    da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o  

            predškolskom  odgoju i obrazovanju,

       –   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Propisani člankom 2. i člankom 3. točke 16. i 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“,. br. 5/84).

OPIS POSLOVA

 

–       pomoćni poslovi u pripremanju hrane

–       prema danim uputama obavlja sve pomoćne poslove u preuzimanju, čišćenju i pripremanju namirnica

–       pomaže pri raspoređivanju obroka po objektima

–       pere i dezinficira pribor za jelo i cjelokupni prostor kuhinje

–       odlaže  u namijenjeni prostor sav otpad

–       pranje suđa i kuhinje nakon završetka rada

–       poslovi serviranja

–       pazi na čistoću osnovnih i pomoćnih sredstava za rad u kuhinji kao i odjeće i obuće

–       obavlja   poslove po nalogu  glavne kuharice

–       obavlja  i druge poslove po nalogu ravnatelja, sukladno stručnoj spremi.

 

 

 

 

 

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

 

POSLOVI ČIŠĆENJA

Naziv radnog mjesta SPREMAČICA
Broj radnika 4
UVJETI

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

Za obavljanje poslova radnog mjesta spremačice može biti izabrana osoba koja ima:

–       osnovnu školu,

–       utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–       da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Propisani člankom 2. i člankom 3. točke 16. i 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“,. br. 5/84).

OPIS POSLOVA

 

–       svakodnevno obavlja poslove čišćenja i higijene prostorija u kojima borave djeca, hodnika i drugih prostorija u objektu

–       čišćenje namještaja i premazivanje zaštitnim sredstvima

–       pranje i dezinficiranje sanitarnih čvorova tri puta dnevno

–       svakodnevno čišćenje tepiha i prostirača, te jednom mjesečno iznošenje i provjetravanje

–       svakodnevno čišćenje okoliša objekata: igrališta, stepeništa, terase i dr.

–       čišćenje vrata, prozora, lustera, prostora za otpad

–       dezinfekcija kanti za otpad

–       skidanje zavjesa za pranje i njihovo postavljanje

–       redovito presvlačenje dječje posteljina

–       svakodnevno postavljanje i raspremanje ležaljki

–       održavanje čistoće u uredskim prostorijama

–       obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja, sukladno stručnoj spremi.

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

 

POSLOVI PREHRANE I ČIŠĆENJA

Naziv radnog mjesta POMOĆNA KUHARICA – SPREMAČICA
Broj radnika 6
UVJETI

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

Za obavljanje poslova pomoćne kuharice – spremačice može biti izabrana osoba koja ima:
      –     nižu stručnu spremu, ugostiteljskog smjera ili osnovnu    

            školu

–       utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–       da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

–       najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 

Propisani člankom 2. i člankom 3. točke 16. i 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“,. br. 5/84).

OPIS POSLOVA           –            priprema jutarnjeg obroka i užine

–            poslovi serviranja

–            pere i dezinficira pribor za jelo i cjelokupni prostor kuhinje

–            odlaže u namijenjeni prostor sav otpad

–            pere suđe i kuhinju nakon završetka rada

–            održava čistoću osnovnih i pomoćnih sredstava za rad u kuhinji kao i odjeće i obuće

–            svakodnevno obavlja poslove čišćenja i higijene prostorija u kojima borave djeca, hodnika i drugih prostorija u objektu

–            čišćenje namještaja i premazivanje zaštitnim sredstvima

–            pranje i dezinficiranje sanitarnih čvorova tri puta dnevno

–            redovito čišćenje tepiha i prostirača te jednom mjesečno iznošenje i provjetravanje

–            svakodnevno čišćenje okoliša objekta: igrališta, stepeništa, terase i dr.

–            čišćenje vrata, prozora, lustera, prostora za otpad

–            dezinfekcija kanti za otpad

–            skidanje zavjesa za pranje i njihovo postavljanje

–            redovito presvlačenje dječje posteljine

–            svakodnevno postavljanje i raspremanje ležaljki

–            obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja, sukladno stručnoj spremi

 

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

 

POMOĆNO TEHNIČKI POSLOVI

Naziv radnog mjesta PRALJA – ŠVELJA
Broj radnika 1
UVJETI

 

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

Za obavljanje poslova radnog mjesta pralja- švelja, može biti izabrana osoba koja ima:

–            niža stručna sprema, šivač ili osnovnu školu

–            utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 

Propisani člankom 2. i člankom 3. točke 16. i 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“,. br. 5/84).

OPIS POSLOVA

 

–       svakodnevno obavlja poslove pranja i održavanja rublja (peglanje, krpanje oštećenog)

–       nabavlja, uskladištava, izdaje sredstva za pranje i čišćenje

–       vodi evidenciju o nabavkama i izdavanju materijala i sredstava za održavanje

–       održava čistoću praonice i drugih prostorija vezanih uz praonicu,

–       povremeno pomaže u pripremanju stolova za jelo, te vodi brigu o čistoći prostorija poslije jela,

–       pomaže pri čišćenju okoliša, te dvorišta Vrtića

–       obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu ravnatelja.

NAZIV SKUPINE

POSLOVA

 

POSLOVI TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

Naziv radnog mjesta RADNIK NA TEHNIČKOM ODRŽAVANJU
Broj radnika 2
UVJETI

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI UVJETI

Za obavljanje poslova radnog mjesta radnik na tehničkom održavanju (domar-ložač-vozač), može biti izabrana osoba koja ima:

–            srednju stručnu spremu strojarskog, strojobravarskog, stolarskog vodoinstalaterskog ili elektrotehničkog smjera,

–            položen ispit za ložača centralnog grijanja

–            položen ispit za vozača „B“ kategorije,

–            utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

–            da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

–            najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Propisani člankom 2. i člankom 3. točke 1.,2.,4. i 16. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“,. br. 5/84).

OPIS POSLOVA

 

–       poslovi rukovaoca centralnog grijanja

–       poslovi održavanja objekata, postrojenja, opreme i okoliša

–       prati i održava u ispravnom stanju sve električne, vodovodne, toplinske i gromobranske instalacije

–       samostalno otklanja manje kvarove na svim vrstama instalacija

–       vrši nabavu rezervnih dijelova i materijala za redovno održavanje objekata, postrojenja i opreme

–       održava u ispravnom stanju  inventar vrtića za koji je zadužen

–       vodi brigu o održavanju vanjskih i unutrašnjih prostora  objekata

–       obavlja popravke na didaktičkom  materijalu i ostalom inventaru koji su otklonjive prirode

–       vodi brigu o hitnom i ispravnom servisiranju strojeva i opreme koja se nalazi pod garancijom

–       vodi brigu o ispravnom načinu otklanjanja većih kvarova na opremi, instalacijama i strojevima

–       vodi brigu o pravovremenom servisiranju aparata za gašenje, opreme, postrojenja i instalacija u skladu sa Zakonom

–       vodi brigu o odgovarajućim upozorenjima i natpisima koji se odnose na primjenu Pravilnika o protupožarnoj zaštiti i zaštiti na radu

–       obilazi sve objekte Vrtića prema potrebi

–       redovito čisti krovove i oluke

–       poslovi prijevoza (hrana, čisto i prljavo rublje, ambalaža)

–       održava vanjski prostor vrtića : košnja trave, čišćenje snijega

–       obavlja sve ostale poslove po nalogu ravnatelja, sukladno stručnoj spremi.

 

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, Klasa: 011-03-01/16-06/2,  Urbroj: 2182/10-13/06-16-01 od 7. prosinca 2016. godine, Klasa: 011-03-01/18-06/02,  Urbroj: 2182/10-13/06-18-01 od 15. siječnja 2018. godine, Klasa: 011-03-01/18-01/15,  Urbroj: 2182/10-13/06-18-01 od 16. travnja 2018. godine, Klasa : 011-03-01/18-06/18,  Urbroj: 2182/10-13/06-18-01 od 17. svibnja 2018. godine – pročišćeni tekst.

Članak 35.

 

Svi radnici koji su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zatečeni u radnom odnosu u Dječjem vrtiću CVRČAK Knin ostaju raditi na radnim mjestima sa stručnom spremom utvrđenom Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, Klasa: 011-03-01/16-06/2,  Urbroj: 2182/10-13/06-16-01 od 7. prosinca 2016. godine, Klasa: 011-03-01/18-06/02,  Urbroj: 2182/10-13/06-18-01 od 15. siječnja 2018. godine, Klasa: 011-03-01/18-01/15,  Urbroj: 2182/10-13/06-18-01 od 16. travnja 2018. godine, do prestanka svojih ugovora o radu.

 

   Članak 36.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove

 

              Ravnateljica                                                              Predsjednica Upravnog vijeća

                Mara Barić                                                                         Tanja Vujasinović

 

  

Klasa: 011-03-01/19-01/3

Urbroj: 2182/10-13/01-19-1

Knin, 11. siječnja 2019. godine

 

 

 

Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Knina, Zaključkom, KLASA: 023-05/18-01/4, URBROJ: 2182/10-01-18-3 od 14. prosinca 2018. godine, dalo prethodnu suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, Klasa: 011-03-01/18-01/24, Urbroj: 2182/10-13/01-18-01 od 5. prosinca 2018. godine  te da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči dana 14. siječnja 2019.  godine.

 

 

 

 

                                                                                                            Ravnateljica

                                                                                                             Mara Barić