STATUT DJEČJEG VRTIĆA “CVRČAK” KNIN-novo

 

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 40. stavka 2. i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/97 i 94/13) uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Knina, Zaključak KLASA: 012-03/18-01/1, URBROJ: 2182/10-01-18-3, Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, na sjednici održanoj 11. siječnja 2019. godine, donosi

 

 

STATUT

DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK KNIN

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

(1) Ovim Statutom Dječjeg vrtića CVRČAK Knin (u daljnjem tekstu Dječji vrtić), određuje se status, naziv, sjedište Dječjeg vrtića, zastupanje i predstavljanje, upravljanje, odgovornost za njegove obveze, djelatnost, ustrojstvo, uvjeti i način rada, radno vrijeme, djelokrug i način rada stručnih tijela, imovina  i briga o imovini, opći akti, nadzor i javnost rada, poslovanje te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

Članak 2.

 

Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog obrazovanja obavlja kao javnu službu.

 

Članak 3.

 

 • Kao javne ovlasti Dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:
 • – upise djece u Dječji vrtić i ispise djece iz Dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće

dokumentacije,

 • – izdavanje potvrda i mišljenja,
 • – upisivanje podataka o Dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

(2) Kada Dječji vrtić u vezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

 

    Članak 4.

 

(1) Vlasnik Dječjeg vrtića je Grad Knin kojega je u ime vlasnika osnovalo Gradsko vijeće Grada Knina  na temelju članka 78.stavka l. i 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“,  broj 76/93), Rješenje Trgovačkog Suda u Splitu Us-91/95 od 28. 12. 1995. godine.

(2) Dječji vrtić je pravni slijednik zabavišta „Sestre Martić“.

 

Članak 5.

 

Prava i dužnosti osnivača obavlja Grad Knin, putem Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnika, sukladno zakonima, odredbama ovog Statuta i pravnim aktima osnivača.

 

  Članak 6.

 

(1) Dječji vrtić obavlja platni promet preko ovlaštenih banaka.

(2) Dan Dječjeg vrtića je 9. veljače.

                                                                     

     Članak 7.

 

(1) U radu i poslovanju Dječji vrtić koristi:

 • – Jedan pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog  oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan natpis: Republika Hrvatska, naziv i sjedište vrtića, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.
 • – Jedan pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, na kojem je, između dvije koncentrične kružnice, kružno ispisan naziv vrtića, a unutar središnjeg kruga je crtež: dječja glava.
 • – Jedan žig četvrtastog oblika, širine 15 mm i dužine 55 mm, a u njemu je otisnut puni naziv i sjedište Dječjeg vrtića.
 • – Jedan štambilj četvrtastog oblika dužine 70 mm i širine 36 mm, koji sadrži naziv Dječjeg vrtića.

 

(2) Pečatom iz stavka 1. točka 1. ovog članka ovjeravaju se akti koje Dječji vrtić donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.

(3) Pečat iz stavka 1. točka 2.  ovog članka rabi se za redovito administrativno-financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju obilježja akata iz st. 2. ovog članka.

(4) Žig se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Dječjeg vrtića.

(5) Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Dječjeg vrtića.

(6) O naručivanju, broju, uporabi, zamjeni i čuvanju pečata, žiga i štambilja odlučuje ravnatelj.

 

 

 1. NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 8.

 

(1) Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Dječji vrtić CVRČAK Knin.

(2) Sjedište Dječjeg vrtića je u Kninu, Jelenina 3.

(3) Dječji vrtić u svom sklopu ima područne odjele.

(4) Područni objekti posluju pod nazivom Dječjeg vrtića i svojim nazivom koji glasi:

 1. Područni objekt „Maslačak“ na adresi Velebitska 3
 2. Područni objekt „Tratinčica“, na adresi Velebitska 7
 3. Područni objekt „Visibaba“, na adresi Maslenička 15
 4. Područni objekt „Radost“, na adresi Ulica 4. Gardijske brigade 16

 

(5) Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova.

(6) Dječji vrtić je upisan i u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

(7) Naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja djelatnost predškolskog obrazovanja.

(8) Natpisna ploča uz puni naziv Dječjeg vrtića obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika Hrvatska

(9) Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom Gradskog vijeća Grada Knina, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

 

 

 • ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 9.

 

(1) Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj ili osoba koju ravnatelj  pisano opunomoći.

(2) Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno zakonu kojim se uređuju obvezni odnosi.

(3) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno zakonu i ovom Statutu.

(4) Ravnatelj Dječjeg vrtića ima ovlasti u pravnom prometu, sklapanju ugovora o javnoj nabavi roba, radova ili usluga čija vrijednost ne premašuje 70.000,00 kn.

(5) Iznose preko 70.000,00 kn do 100.000,00 kn odobrava Upravno vijeće.

(6) Iznose preko 100.000,00 kn odobrava Gradsko vijeće Grada Knina.

(7) U parničnom sporu između Dječjeg vrtića i ravnatelja te u postupku utvrđivanja odgovornosti Dječjeg vrtića za kaznena djela Dječji vrtić zastupa predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju on pisano opunomoći.

 

 1. IMOVINA DJEČJEG VRTĆA, ODGOVORNOST ZA IMOVINU I DJELATNOST  VRTIĆA

 

 1. Imovina

 

Članak 10.

 

(1)  Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.

(2) Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima na temelju zakona i ovim statutom.

(3)  O imovini dužni su se skrbiti svi radnici Dječjeg vrtića.

 

 Članak 11.

 

 • Za obavljanje djelatnosti Dječji vrtić osigurava sredstva od Grada Knina, od roditelja, od prodaje roba i usluga, te od donacija.
 • Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
 • U svezi s financijskim poslovanjem Dječjeg vrtića ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
 • – za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje

proračunskim sredstvima

 • – za planiranje i izvršavanje proračuna
 • – za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.

 

 Članak 12.

 

(1) Godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Upravno vijeće.

(2) Godišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka, te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti Gradskom vijeću Grada Knina.

 

 Članak 13.

 

Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrijebiti tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona i akata Grada.

 

Članak 14.

 

Ako Dječji vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se pokriti u skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Knina.

 

 

 

 

 1. Odgovornost

 

Članak 15.

 

(1) Za obveze u pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

(2) Grad Knin solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića.

 

 

Članak 16.

 

(1) Tijela Dječjeg vrtića ne mogu bez suglasnosti Gradskog vijeća Grada Knina:

 • utvrditi programe koje će Dječji vrtić ostvarivati
 • promijeniti djelatnost
 • donijeti ili promijeniti Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
 • steći, otuđiti ili opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u iznosu većem od

70.000,00 kuna

 • mijenjati namjenu objekta
 • odlučiti o upisu djece u Vrtić
 • osnovati drugu pravnu osobu

 

(2) Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Gradskog vijeća Grada Knina otuđiti nekretninu  Dječjeg vrtića bez obzira na njezinu vrijednost, Dječji vrtić ne može dati u zakup objekte i prostore Dječjeg vrtića ili mijenjati namjenu objekata bez suglasnosti Gradskog vijeća Grada Knina.

 

 1. Djelatnost

 

Članak 17.

 

(1) Djelatnost Vrtića je predškolsko obrazovanje djece od navršene jedne godine do upisa u osnovnu školu.

(2)  U okviru djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić ostvaruje:

 • – Redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
 • – Programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
 • – Programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
 • – Programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
 • – Programi predškole,
 • – Programi učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja
 • – Druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja

 

(3) Programe iz stavka 2. ovog članka Dječji vrtić provodi uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanje.

 

                                                          Članak 18.

 

Programi odgoja i obrazovanja iz članka 17. ovog Statuta provode se kao višednevni, cjelodnevni, poludnevni ili programi kraćeg dnevnog boravka , osim ako drugačije nije određeno zakonom i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

 

Članak 19.

 

(1) Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

(2) Program predškole za djecu koja pohađaju Dječji vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja Dječjeg vrtića.

 Članak 20.

 

(1) Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju  nacionalnog kurikuluma, vrtićkog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada.

(2) Vrtićki kurikulum i Godišnji plan i program rada se donosi za pedagošku godinu koja traje od l. rujna tekuće godine do 31. kolovoza slijedeće godine.

(3) Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, na prijedlog ravnatelja, najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

 

Članak 21.

 

(1) Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi, kao i druge programe koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

(2) Vrtićkim kurikulumom utvrđuju se programi, namjena programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja

                                                        

Članak 22.

 

Dječji vrtić obavlja upis djece prema planu upisa na temelju Pravilnika o upisu koji odobrava Gradsko vijeće Grada Knina.

 

Članak 23.

 

Dječji vrtić je dužan ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju, te drugu evidenciju u skladu sa zakonom.

 

Članak 24.

 

Dječji vrtić skrbi o zdravstvenoj zaštiti djece, o prehrani djece za vrijeme boravka u Dječjem vrtiću u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

 

 

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 25.

 

(1) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja.

(2) Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja djece, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

(3) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo, te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe.

 

 

Članak 26.

 

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja usklađenim obavljanjem stručno-pedagoških, pravnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

 

 Članak 27.

 

(1) U Dječjem vrtiću rad s djecom predškolske dobi ustrojava se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

(2) Veličinu Dječjeg vrtića ovisno o broju odgojnih skupina djece, broja djece u odgojnim skupinama, dobi djece u pojedinim odgojnim skupinama, veličini prostorija za dnevni boravak, te normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini uređuje ministar znanosti i obrazovanja, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

 Članak 28.

 

(1) Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u Dječjem vrtiću ostvaruju se sukladno aktu kojeg donosi ministar zdravstva i socijalne skrbi.

(2) Programi socijalne skrbi u Dječjem vrtiću ostvaruju se sukladno aktu ministara zdravstva i socijalne skrbi.

(3) Programe iz stavaka 1. i 2. ovog članka Dječji vrtić provodi uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

 Članak 29.

 

(1) Stručno-razvojni poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom, radi zadovoljavanja potreba i interesa djece, te radi poticanja i promicanja rada u Dječjem vrtiću.

(2) Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenje propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Dječjeg vrtića, obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Dječjeg vrtića i ostvarivanje prava i obveza zaposlenika Dječjeg vrtića.

(3) Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje plana i programa, te drugi potrebni uvjeti za rad i poslovanje Dječjeg vrtića prema propisima i standardima predškolskog odgoja.

(4) Stručno-razvojni poslovi, pravni, administrativni i računovodstveno-financijski, pomoćno-tehnički poslovi pobliže se uređuju odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića.

 

Članak 30.

 

(1) Tjedno radno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja, te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu u pet radnih dana sukladno planu i programu rada Dječjeg vrtića te odluci ravnatelja za svaku pedagošku godinu.

(2) Radno vrijeme Dječjeg vrtića za djecu koja su na ostvarivanju programa traje sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa, a utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića.

(3) Radno vrijeme Dječjeg vrtića mora biti usklađeno s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

 

 

Članak 31.

 

(1) Dnevni odmor zaposlenika Dječjeg vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzora nad djecom te mogući kontakt sa strankama.

(2) Uredovno vrijeme za rad sa strankama, posebno s roditeljima djece i njihovim skrbnicima, određuju se sukladno potrebama djece i njihovih roditelja odnosno skrbnika te lokalnim prilikama, tako da se roditeljima i drugim građanima omogući da mogu obavljati potrebne poslove u Dječjem vrtiću.

 

 Članak 32.

 

(1) Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor, te uredovno vrijeme za rad sa strankama, roditeljima i skrbnicima djece, te drugim građanima, pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića.

(2) Dječji vrtić je dužan, putem sredstava javnog informiranja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu za rad s građanima, roditeljima i skrbnicima, te drugim strankama.

 

 Članak 33.

 

Ostvarivanje prava i obveza roditelja i skrbnika djece uređuje se Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u vrtiću sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

 

 

 1. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

Članak 34.

 

(1) Upravno vijeće ima pet članova:

 • tri člana Upravnog vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Knina,
 • jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga,
 • jednog člana Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

(2) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a počinje teći danom konstituiranja Upravnog vijeća.

(3) Predstavniku roditelja čije dijete prestane koristiti usluge Dječjeg vrtića, prestaje mandat člana Upravnog vijeća i umjesto njega bira se novi predstavnik roditelja u Upravnom vijeću.

 

Članak 35.

 

(1) Izbori za Upravno vijeće moraju se održati najmanje 15 dana prije isteka mandata članova Upravnog vijeća.

(2) O isteku mandata članova Upravnog vijeća ravnatelj će, najkasnije 30 dana prije isteka mandata, pismeno obavijestiti Gradonačelnika Grada Knina.

 

Članak 36.

 

(1) Tri člana Upravnog vijeća – predstavnike Osnivača imenuje Gradonačelnik Grada Knina.

(2) O imenovanju i opozivu svojih članova u Upravno vijeće, Osnivač izvješćuje Vrtić pisanim putem.

 

Članak 37.

 

(1) Član Upravnog vijeća  iz reda roditelja bira se na sastanku svih roditelja-korisnika usluga.

(2) Roditeljski sastanak za izbor člana Upravnog vijeća saziva ravnatelj Vrtića.

(3) Svaki roditelj može predložiti ili biti predložen za člana Upravnog vijeća, odnosno istaknuti svoju kandidaturu.

(4) O predloženim kandidatima glasuje se javno dizanjem ruku.

(5) Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

(6) Izbori su pravovaljani ako je sastanku nazočno najmanje 10% roditelja.

(7) O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja vodi se zapisnik.

 

                                                                      Članak 38.

 

(1) Član Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića bira se tajnim glasovanjem na sjednici Odgojiteljskog vijeća.

(2) Svaki član Odgojiteljskog vijeća može predlagati i biti predložen za člana Upravnog vijeća.

(3) Glasovanje radi utvrđivanja liste kandidata obavlja se javno, dizanjem ruku.

(4) Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

(5) Ako kandidati imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja.

(6) Rezultati glasovanja s listom predloženih kandidata unose se u zapisnik Odgojiteljskog vijeća.

(7) Rezultati izbora objavljuju se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

Članak 39.

 

(1) Za provođenje izbora člana Upravnog vijeća, Odgojiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.

(2) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

(3) Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Upravnog vijeća.

(4) Izbori se održavaju najmanje 15 dana prije isteka mandata Upravnog vijeća.

 

                                                          Članak 40.

 

Izborno povjerenstvo:

 • potvrđuje listu kandidata,
 • izrađuje glasački listić koji obvezno sadrži naznaku da se vrši izbor jednog člana Upravnog vijeća
 • izrađuje popis članova Odgojiteljskog vijeća koji će pri izboru glasovati,
 • osigurava tajnost i zakonitost glasovanja,
 • utvrđuje rezultate glasovanja i podnosi izvješće Odgojiteljskom vijeću.

 

Članak 41.

 

Glasači listić obvezno sadrži ime i prezime kandidata, te ispred imena i prezimena kandidata upisuje se redni broj.

 

Članak 42.

 

(1) Glasovanje je tajno.

(2) Glasovanje se obavlja u posebnoj prostoriji.

(3) Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

(4) Izbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupio natpolovični broj članova Odgojiteljskog vijeća.

 

Članak 43.

 

(1) Kada birač uđe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački spisak, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.

(2) Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.

(3) Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred imena kandidata.

(4) Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovog članka smatraju se nevažećim.

 

                                                         Članak 44.

 

(1) Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova.

(2) Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

(3) Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

(4) S listom iz stavka 1. ovog članka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje Odgojiteljsko vijeće, te prilaže zapisnik i kompletan izborni materijal.

(5) Odgojiteljsko vijeće može listu prihvatiti ili odbiti.

(6) Odgojiteljsko vijeće odbit će listu ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povrijede postupka ili propusta izbornog povjerenstva.

(7) Kada Odgojiteljsko vijeće listu prihvati, proglašava se član Upravnog vijeća.

 

                                                          Članak 45.

 

Odgojiteljsko vijeće objavljuje rezultate izbora na sjednici i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a izabranom članu izdaje potvrdu o izboru.

 

Članak 46.

 

(1) Nakon imenovanja, odnosno izbora većine članova Upravnog vijeća saziva se prva konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora i imenovanja.

(2) Prvu sjednicu novoizabranog Upravnog vijeća saziva ravnatelj.

(3) Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

 

                                                         Članak 47.

 

(1) Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:

 • Izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova Upravnog vijeća,
 • Verificiranje mandata izabranih članova Upravnog vijeća,
 • Izbor predsjednika Upravnog vijeća.

(2) Upravno vijeće konstituirano je izborom predsjednika Upravnog vijeća.

(3) Nakon izbora predsjednika Upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice.

 

 

 

 

                                                         Članak 48.

 

(1) Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom identiteta pojedinog člana s podacima iz zapisnika o izborima.

(2) Članovi Upravnog vijeća ne mogu obavljati svoje dužnosti, ni ostvarivati prava prije nego je objavljeno potvrđivanje mandata.

 

                                                         Članak 49.

 

(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća može biti izabran svaki član Upravnog vijeća.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se na četiri godine.

(3) Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi tajnim ili javnim glasovanjem.

(4) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

(5) Za predsjednika i zamjenika predsjednika može biti ponovno izabrana ista osoba.

 

Članak 50.

 

(1) Ako nekom od članova Upravnog vijeća izvanredno prestane mandat, provodi se dopunsko imenovanje odnosno izbori.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka imenovanje odnosno izbori moraju se provesti u

roku od 30 dana.

(3) Mandat člana Upravnog vijeća imenovanog odnosno izabranog na dopunskim izborima traje do isteka mandata na koje je bio imenovan odnosno izabran član kojemu je prestao mandat.

 

 Članak 51.

 

Na dopunske izbore iz članka 51. ovoga Statuta za člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika primjenjuju se članak 39. ovog Statuta, a za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja članak 38. ovog Statuta.

 

Članak 52.

 

(1) Članu Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja prestaje mandat:

 1. ako podnese ostavku na članstvo u Upravnom vijeću
 2. ako mu kao odgojitelju prestane radni odnos u Dječjem vrtiću
 3. ako roditelj prestane koristiti usluge Dječjeg vrtića

(2) Član Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja može se opozvati:

 1. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
 2. ako djetetu čiji je roditelj član Upravnog vijeća prestane boravak u Dječjem vrtiću, ako mu je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, ako je lišen prava na roditeljsku skrb, ako mu je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava, ako mu je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji ili ako je lišen poslovne sposobnosti
 3. ako tijelo koje ga je izabralo, nije zadovoljno njegovim radom u Upravnom vijeću.

(3) Prijedlog za opoziv člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika može dati Upravno vijeće ili najmanje 20 posto članova Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića, a prijedlog za opoziv člana Upravnog vijeća iz reda roditelja može dati najmanje trećina roditelja.

(4) U postupku i na način kako su izabrani.

 

Članak 53.

 

(1) Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:

 • sam zatraži razrješenje,
 • ne ispunjava dužnosti člana, odnosno predsjednika,
 • svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,
 • izgubi pravo na obavljanje dužnosti.

(2) Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće Upravno vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.

(3) Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana  Upravnog vijeća.

 

Članak 54.

 

(1) Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje natpolovična većina članova, a za donošenje Statuta, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i Pravilnika o radu  te Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića sjednici mora biti nazočno najmanje dvije trećine članova.

(2) Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

(3) Članovi Upravnog vijeća o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuju zajednički.

(4) Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala većina ukupnog broja članova.

 

Članak 55.

 

U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Dječjeg vrtića. Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik Upravnog vijeća i ravnatelj Dječjeg vrtića ili se pozovu prema zaključku Upravnog vijeća.

 

Članak 56.

 

(1) Upravno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.

(2) Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red, priprema, saziva, te vodi sjednice Upravnog vijeća.

(3) U slučaju kada je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenje sjednice obavlja zamjenik predsjednika.

(4) Pisani poziv s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice.

(5) Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednicu može se uputiti telefaksom, telefonom ili elektroničkim putem, najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.

 

Članak 57.

 

(1) Upravno vijeće može osnovati radne skupine za proučavanje pitanja i pripremanje prijedloga iz svoje nadležnosti.

(2) Članovi radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća. (3) Upravno vijeće može u svako doba razriješiti radnu skupinu ili pojedinog člana radne skupine.

 

Članak 58.

 

(1) Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se između zaposlenika Dječjeg vrtića.

(2) Iznimno, kada je propisano da određena radna skupina mora imati sastav koji se ne može osigurati od zaposlenika Dječjeg vrtića ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Upravno vijeće može za članove radne skupine imenovati i osobe izvan Dječjeg vrtića.

 

Članak 59.

 

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća kojim se pobliže uređuju pitanja iz djelokruga rada Upravnog vijeća koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 60.

(1)Upravno vijeće :

 

 1. donosi na prijedlog ravnatelja:

 

 • Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, uz

prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Knina,

 • Pravilnik o radu

–    druge opće akte utvrđene Zakonom i ovim Statutom,

 • godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića,
 • financijski plan i godišnji obračun financijskog plana Dječjeg vrtića,
 • odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima.
 • odluke o sklapanju ugovora o radu sa zaposlenicima na određeno i na neodređeno radno vrijeme,
 • odluke o sklapanju ugovora o radu sa zaposlenicima pripravnicima – volonterima.

 

 1. odlučuje uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Knina:

 

 • o stjecanju i otuđenju imovine Dječjeg vrtića, u iznosu većem od 70.000,00 kuna,
 • o stjecanju i opterećenju nekretnine bez obzira na njenu vrijednost,
 • o davanju u zakup objekata i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanja namjene objekata i prostora,
 • odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa

 

 1. odlučuje:

 

 • o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića,
 • o žalbama roditelja ili skrbnika djece,
 • o pojedinačnim pravima zaposlenika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano,
 • o pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića,
 • o svim vrstama nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 70.000,00 kuna

 

 1. predlaže i podnosi Gradskom vijeću Grada Knina:

 

 • imenovanje i razrješenje ravnatelja,
 • promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,
 • promjenu djelatnosti,
 • statusne promjene,
 • izvješće o radu Dječjeg vrtića,

 

 1. razmatra:

 

 • predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića, poslovne rezultate Dječjeg vrtića

 

 1. predlaže ravnatelju:
 • mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića,
 • osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

 

(2) Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića, te daje Gradskom vijeću Grada Knina i ravnatelju Dječjeg vrtića prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima.

 

 

VII.  RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 61.

 

(1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.

 

(2) Ravnatelj:

 • organizira, vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića,
 • predstavlja i zastupa Dječji vrtić,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića,
 • odgovara za zakonitost rada Dječjeg vrtića,
 • predlaže plan i program rada Dječjeg vrtića,
 • provodi odluke Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela Dječjeg vrtića,
 • donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Dječjeg vrtića iz svog djelokruga,
 • sklapa ugovore o radu sa zaposlenicima na neodređeno vrijeme temeljem odluke o zasnivanju radnog odnosa koje donosi Upravno vijeće za odgojitelje i stručne suradnike,
 • sklapa ugovore o radu s ostalim zaposlenicima na neodređeno i određeno vrijeme sukladno Zakonu o radu,
 • potpisuje akte Dječjeg vrtića,
 • podnosi izvješća Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Dječjeg vrtića,
 • organizira rad,
 • odobrava službena putovanja i druge nenazočnosti zaposlenika Dječjeg vrtića,
 • osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Dječjeg vrtića.
 • skrbi o ostvarivanju mjera zaštite na radu i zaštite od požara,
 • predlaže akte Upravnom vijeću,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

 

 

Članak 62.

 

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeću i Gradskom vijeću Grada Knina.

Članak 63.

 

Ravnatelj može osnivati radne skupine za izradu nacrta općih i pojedinačnih akata ili za rješavanje pitanja iz svoga djelokruga.

 

Članak 64.

 

(1) Ravnatelj, u sklopu svojih ovlaštenja, može drugoj osobi dati specijalnu ili generalnu punomoć za zastupanje u pravnom prometu.

(2) Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju.

(3) O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan pribaviti prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

 

Članak 65.

 

(1) Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća.

(2) Odluku o određivanju osobe iz stavka 1. ovog članka donosi Upravno vijeće, na prijedlog Odgojiteljskog vijeća, većinom glasova članova Upravnog vijeća.

(3) Osoba koja je predložena da zamjenjuje ravnatelja, dužna je dati pisanu suglasnost.

(4) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

 

Članak 66.

 

(1) Ravnatelj može biti razriješen samo u slučajevima određenim zakonom ili na osobni zahtjev.

(2) Kad Upravno vijeće zaključi da je nastupio slučaj za razrješenje ravnatelja, predložit će Gradskom vijeću Grada Knina razrješenje ravnatelja. Svoj prijedlog Upravno vijeće mora obrazložiti i o prijedlogu izvijestiti ravnatelja.

 

 Članak 67.

 

(1) Za ravnatelja Dječjeg vrtića  može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je državljanin Republike Hrvatske.
 2. da ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,
 3. da ima položen stručni ispit odgojitelja  ili stručnog suradnika,
 4. da ima 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
 5. da nije kažnjavan

 

(2) Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića u javnom glasilu (dnevnom tisku).

(3) Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Knina na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

(4) Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri ( 4 ) godine, a ista osoba može biti ponovo

imenovana.

 

 

 

 Članak 68.

 

(1) Natječaj za ravnatelja traje 15 dana, ako Upravno vijeće ne odluči da traje 8 dana.

(2) Kandidati se obavješćuju o izboru sukladno Zakonu o ustanovama.

(3) Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju sukladno Zakonu o ustanovama.

 Članak 69.

 

Ravnatelja Dječjeg vrtića razrješava Gradsko vijeće Grada Knina na prijedlog Upravnog vijeća u slučajevima i po postupku predviđenim zakonom.

 

 

VIII.     STRUČNA I DRUGA TIJELA DJEČJEG VRTIĆA

 

  Članak 70.

 

(1) Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

(2) Odgojiteljsko vijeća čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.

(3) Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.

 

 Članak 71.

 

(1) Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama.

(2) Odgojiteljsko vijeće saziva ravnatelj, a po njegovom ovlaštenju Odgojiteljsko vijeće može sazvati i pedagog Dječjeg vrtića.

(3) Radom Odgojiteljskog vijeća rukovodi ravnatelj.

(4) U slučaju nenazočnosti ravnatelja, radom Odgojiteljskog vijeća rukovodi pedagog.

 

 Članak 72.

 

(1) Odgojiteljsko vijeće uz poslove za koje je ovlašteno zakonom:

 • – predlaže vrtićki kurikulum
 • – sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića
 • – prati ostvarivanje plana i programa rada
 • – skrbi o primjeni suverenih oblika i metoda rada s djecom
 • – daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti
 • – raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
 • – potiče i promiče stručni rad
 • – predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala
 • – obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim aktima Dječjeg vrtića

 

Članak 73.

 

(1) Sjednice Odgojiteljskog vijeća obvezatne su za sve odgojitelje i stručne suradnike Dječjeg vrtića.

(2) Odgojiteljsko vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Odgojiteljskog vijeća.

(3) O radu na sjednicama Odgojiteljskog vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju ravnatelj i zapisničar.

 

 

 1. RODITELJI I SKRBNICI DJECE

 

 

Članak 74.

 

(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja djelatnosti Dječji vrtić surađuje s roditeljima i skrbnicima djece.

(2) Suradnja Dječjeg vrtića s roditeljima i skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanaka skupine roditelja i na drugi način.

(3) Obveza odgojitelja stručnih suradnika, ravnatelja te drugih djelatnika Dječjeg vrtića je da obavijesti Centar za socijalnu skrb ukoliko primijete kršenje djetetovih prava, osobito u svim oblicima tjelesnog i duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta.

 

Članak 75.

 

Roditelji i skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se pozivima Dječjeg vrtića i s njim surađivati.

 

Članak 76.

 

Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili skrbnika djece, te suradnja između roditelja ili skrbnika i Dječjeg vrtića pobliže se uređuje općim aktom Dječjeg vrtića.

 

 

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

 

Članak 77.

 

Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Članak 78.

 

(1) Dječji vrtić ostvaruje prihode iz proračuna Grada Knina, kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

(2) Dječji vrtić naplaćuje usluge od roditelja ili skrbnika za djecu koja pohađaju Dječji vrtić sukladno mjerilima koje utvrđuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Knina.

 

Članak 79.

 

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

 

Članak 80.

 

(1) Dječji vrtić za svaku godinu donosi financijski plan i financijska izvješća.

(2) Ako se ne donese financijski plan za sljedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine, donosi se privremeni plan za razdoblje od tri mjeseca.

 

 

Članak 81.

 

(1) Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Dječjeg vrtića.

(2) Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju sukladno ovlasti i posebnom općem aktu, potpisuje voditelj računovodstva.

 

Članak 82.

 

Pravilnikom o računovodstvu i financijskom poslovanju pobliže se ureduje način obavljanja računovodstveno-financijskih i knjigovodstvenih poslova Dječjeg vrtića.

 

 

 1. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 83.

 

Dječji vrtić ima sljedeće opće i druge akte:

 • Statut,
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića,
 • Pravilnik o radu,
 • Pravilnik o zaštiti na radu,
 • Pravilnik o zaštiti od požara,
 • Pravilnik o upisu djece, pravima i obvezama korisnika usluga
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva,
 • Pravilnik o računovodstvu i financijskom poslovanju,
 • druge opće akte koje donosi Upravno vijeće, sukladno zakonu, propisu donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
 • Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

 

Članak 84.

 

(1) Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kojim se ureduje rad Dječjeg vrtića u obavljanju djelatnosti kao javne službe moraju biti na pogodan način dostupne javnosti.

(2) Ravnatelj Dječjeg vrtića dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja dostaviti Gradu Kninu: Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića i Pravilnik o radu.

 

Članak 85.

 

(1) Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani razlozi danom objave na oglasnoj ploči.

(2) Autentično tumačenje općih akata daje Upravo vijeće Dječjeg vrtića.

(3) Ravnatelj ili tajnik Dječjeg vrtića  dužni su radniku Dječjeg vrtića u svezi s ostvarivanjem traženog prava omogućiti uvid u opće akte ili njihovu  kraću uporabu.

(4) Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Dječjeg vrtića.

(5) Dječji vrtić osigurava korisnicima svojih usluga uvid u odredbe općih akata koji su u svezi s pružanjem usluga.

(6) Pojedinačne akte kojima se uređuju  pojedina prava i interesi djece, roditelja i radnika, donose Upravno vijeće  i  ravnatelj.

(7) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je provođenje tih akata uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

 

 

 • RADNI ODNOSI

 

Članak 86.

 

Radni odnosi u Dječjem vrtiću uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje predškolskog odgoja, podzakonskim propisima, općim propisima o radu i pravilnikom o radu.

 

 

 • SURADNJA SA SINDIKATOM

 

Članak 87.

 

(1) Sindikalno organiziranje u Dječjem vrtiću je slobodno.

(2) Dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, te ostvarivanje njegovih prava u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom.

(3) Sindikalna podružnica može ravnatelju podnositi prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava zaposlenika i zaštite tih prava.

(4) Ravnatelj je dužan očitovati se o podnescima i izvijestiti sindikalnu podružnicu o svom stajalištu, te poduzeti druge mjere u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

 

 

 • JAVNOST RADA

 

Članak 88.

 

(1) Rad Dječjeg vrtića je javan.

(2) Objavljivanjem Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, upoznaje se javnost odnosno roditelji, skrbnici, građani i druge pravne osobe s ustrojem rada Dječjeg vrtića, te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

(3) Dječji vrtić javnost svog rada osigurava objavljivanjem svojih akata i na svojoj internet stranici.

 

                                                          Članak 89.

 

(1) Vrtić je dužan u zakonskom propisanom roku dati svakom korisniku na njegov zahtjev informaciju o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te potrebne podatke i upute za ostvarivanje prava i obveza korisnika.

(2) Vrtić je dužan u zakonskom propisanom roku osigurati svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi, na njihov zahtjev, pristup informacijama o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću evidenciju.

(3) Vrtić će uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju, ako je ona zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena kao državna, vojna, službena, poslovna ili profesionalna tajna, te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba zaštićene zakonom.

Članak 90.

 

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama, može dati samo ravnatelj ili zaposlenik Dječjeg vrtića kojega ravnatelj za to ovlasti, te predsjednik Upravnog vijeća.

 

 

 1. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

 

Članak 91.

 

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenti koje ravnatelj i predsjednik Upravnog vijeća proglasi poslovnom tajnom, podatci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Dječjem vrtiću podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika te drugih građana i pravnih osoba upućenih Dječjem vrtiću, podatci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge  roditelja i skrbnika te drugih građana i pravnih osoba upućenih Dječjem vrtiću, podatci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika, podatci o poslovnim rezultatima Dječjeg vrtića, podatci o djeci upisanoj u Dječji vrtić koji su socijalno-moralne naravi, podatci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite zaposlenika i imovine Dječjeg vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića i Grada Knina.

 

Članak 92.

 

(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici Dječjeg vrtića bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

(2) Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem

vrtiću.

(3) Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred sudom ili upravnim tijelom

 

Članak 93.

 

Podaci i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

 

Članak 94.

 

Profesionalnom tajnom se smatra: ono što odgojitelji, stručni suradnici i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti bitnu štetu djeci, njihovim roditeljima ili skrbnicima.

 

Članak 95.

 

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba.

 

 

 

 

 

 • NADZOR

 

Članak 96.

 

(1) Nadzor nad radom Dječjeg vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

(2) U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića

dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

 

 

 • ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 97.

 

(1) Zaposlenici Dječjeg vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređenja okoliša.

(2) O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki zaposlenik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

(3) Zaposlenik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

 

 Članak 98.

 

Dječji vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekovog okoliša.

 

 Članak 99.

 

(1) Dječji vrtić samostalno ili zajedno s roditeljima odnosno skrbnicima, tijelima državne uprave i lokalne samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama djeluje u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Dječjeg vrtića.

(2) Program rada Dječjeg vrtića o provedbi zaštite okoliša sastavni je dio godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića.

 

 

 • OBRANA

 

 Članak 100.

 

U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona Dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u drugim izvanrednim okolnostima.

 

 

 • ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

                                                          Članak 101.

 

(1) Osobni podaci fizičkih osoba mogu se u Dječjem vrtiću prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izrijekom propisana i u skladu sa zakonom, a mogu se dalje obrađivati samo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

(2) U Dječjem vrtiću se mogu obrađivati osobni podatci samo uz uvjete određene zakonom i drugim propisima.

(3) Osobni podatci moraju se obrađivati zakonito i pošteno.

 

                                                          Članak 102.

 

(1) Osobni podatci smiju se u Dječjem vrtiću prikupljati i dalje obrađivati:

 • u slučajevima određenim zakonom
 • uz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu
 • u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Dječjeg vrtića
 • u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka
 • u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada

ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak

 • ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom

interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti Dječjeg vrtića ili treće strane kojoj se podatci        dostavljaju

 • ako je obrada podataka prijeko potrebna u svrhu zakonitog interesa Dječjeg vrtića ili treće

strane kojoj se podatci otkrivaju, osim ako prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i             sloboda ispitanika

 • kada je ispitanik sam objavio osobne podatke

(2) Osobni podatci koji se odnose na djecu i druge malodobne osobe mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa zakonom uz posebne propisane mjere zaštite.

(3) Osobne podatke mogu u Dječjem vrtiću prikupljati i obrađivati samo za to ovlaštene osobe.

(4) Ravnatelj može ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

                                                          Članak 103.

 

(1) U Dječjem vrtiću je zabranjeno prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska i druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje. Zdravlje i spolni život i osobne podatke o kaznenom i prekršajnom postupku.

(2) Iznimno podatci iz stavka 1. ovog članka mogu se prikupljati i dalje obrađivati:

 • uz privolu ispitanika
 • kada je prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvršavanja prava i obveza koje

Dječji vrtić ima prema posebnim procesima

 • kada je obrada prijeko potrebna radi zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika i

druge osobe kada ispitanik zbog fizičkih ili pravnih razloga nije u mogućnosti dati svoju             privolu

 • kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Dječjeg vrtića pod uvjetom da se obrada

odnosi izrijekom na djecu i radnike Dječjeg vrtića i da podatci ne budu otkriveni trećoj   strani bez pristanka ispitanika

 • kada je obrada podataka potrebna uspostave ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih

zakonom

 • kada je ispitanik objavio osobne podatke

(3) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka obrada podataka mora biti posebno označena i zaštićena.

                                                          Članak 104.

 

U Dječjem vrtiću uspostavlja se i vodi evidencija zbirke osobnih podataka koja sadrži:

 • naziv zbirke
 • naziv i sjedište Dječjeg vrtića
 • svrhu obrade
 • pravni temelj uspostave zbirke podataka
 • kategoriju osoba na koje se podaci odnose
 • vrstu podataka sadržanih u zbirci podataka
 • način prikupljanja i čuvanja podataka
 • vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka
 • osobno ime odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu odnosno sjedište
 • naznaku unošenja ili iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države

odnosno inozemnog primatelja podataka te propisane svrhe i pisanim pristankom osobe na koju se podatci odnose naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

 

                                                          Članak 105.

 

(1) Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 ravnatelj je ovlašten pisano imenovati službenika za zaštitu  podataka.

(2) Službenik za zaštitu podataka iz stavka 1. ovog članka:

 • skrbi o zakonitosti obrade osobnih podataka
 • upozorava tijela i radnike Dječjeg vrtića na primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka u

slučajevima planiranja i radnji koje mogu utjecati na privatnost i zaštitu osobnih podataka

 • upoznaje sve koji obrađuju osobne podatke s njihovim zakonskim obvezama kod zaštite

osobnih podataka

 • skrbi o evidenciji zbirke osobnih podataka i obvezama Dječjeg vrtića prema Agenciji za

zaštitu osobnih podataka

 • izrađuje metodološke preporuke za zaštitu osobnih podataka
 • daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirki osobnih podataka
 • daje mišljenje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom osobnih podataka
 • prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka te predlaže

poboljšanje tih mjera

 • daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka

(3) Ravnatelj ne može imenovati službenika za zaštitu podataka protiv kojeg se vodi postupak zbog povrede radne obveze, kojemu je izrečeno upozorenje zbog povrede radne obveze ili kojemu je izrečena mjera zbog povrede etičkog kodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih u Dječjem vrtiću.

(4) O imenovanom radniku iz stavka 1. ovog članka ravnatelj treba izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana imenovanja

 

Članak 106.

 

(1) Dječji vrtić će dati osobne podatke na korištenje drugim primateljima samo na temelju njihovog pismenog zahtjeva kada je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

(2) Pisani zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.

(3) O zahtjevu za korištenje osobnih podataka prema stavku 1. ovog članka odlučuje radnik iz članka 105. ovog Statuta.

 

 1. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Članak 107.

 

Dječji vrtić će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire:

 • pravodobnim objavljivanjem na svojim mrežnim stranicama na primjeren i dostupan

način općih akata i odluka te informacija o svom radu i poslovanju

 • davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
 • neposredno davanjem informacije
 • davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju
 • na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

                                                          Članak 108.

 

(1) Dječji vrtić omogućit će pristup informaciji korisniku na temelju njegovog pisanog ili usmenog zahtjeva.

(2) Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a kada je podnesen telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja, načinit će se službena bilješka.

 

                                                          Članak 109.

 

(1) Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se  omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(2) Dječji vrtić će odbiti zahtjev korisnika:

 • u slučajevima propisanim zakonom
 • ako Dječji vrtić ne posjeduje, ne raspolaže, ne nadzire ili nema saznanja o traženoj

informaciji

 • ako nema mogućnost za dopunu ili ispravak dane informacije
 • ako se traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom o pravu na

pristup informacijama.

(3) O odbijanju zahtjeva iz stavka 2. ovog članka odlučuje se rješenjem.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka korisnik može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

                                                          Članak 110.

 

(1) Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Dječjeg vrtića kao posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

(2) Radnik iz stavka 1. ovog članka:

 • rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama
 • unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija sadržanih u

službenim ispravama koje se odnose na radi i djelatnost Dječjeg vrtića

 • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na

pristup informacijama

 

                                                          Članak 111.

 

(1) U Dječjem vrtiću se ustrojava katalog informacija.

(2) Katalog informacija sadrži sustavi pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

(3) Katalog informacija ustrojava ravnatelj posebnom odlukom.

(4) Za radnje i mjere potrebne za uredno vođenje kataloga ovlašten je radnik iz članka 112.  ovog Statuta.

                                                          Članak 112.

 

(1) Kod davanja informacija Dječji vrtić korisnicima ne naplaćuje upravne pristojbe već samo nadoknadu stvarnih troškova.

(2) Visinu troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Upravno vijeće kod donošenja financijskog plana.

 

 

 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

  Članak 113.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, KLASA: 012-03-01/15-06/1, URBROJ: 2182/10-13/06-15-1 od 22. siječnja 2015. godine,  KLASA: 012-03-01/18-06/1, URBROJ:2182-10-13/06-18-1 od 15. siječnja 2018. godine, KLASA: 012-03-01/18-06/7, URBROJ:2182-10-13/06-18-1 od 16. travnja 2018. godine i KLASA: 012-03-01/18-06/8, URBROJ:2182-10-13/06-18-1 od 17. svibnja 2018. godine – pročišćeni tekst.

 

  Članak 114.

 

(1) Opći akti Ustanove uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovog članka, ostaju na snazi postojeći opći akti Dječjeg vrtića, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

 

                                                                           Članak 115.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove

 

 

 

            Ravnateljica                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća

             Mara Barić                                                                             Tanja Vujasinović

 

 

Klasa: 012-03-01/19-01/1

Urbroj: 2182/10-13/01-19-1

Knin, 11. siječnja 2019. godine

 

 

 

 

 

 

 

Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Knina, Zaključkom, KLASA: 012-03/18-01/1,  URBROJ:2182/10-01-18-3 od 14. prosinca 2018. godine, dalo prethodnu suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, Klasa: 012-03-01/18-01/09, Urbroj: 2182/10-13/01-18-01 od 5. prosinca 2018. godine  te da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči dana 14. siječnja 2019.  godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči.

 

 

 

                                                                                                            Ravnateljica

                                                                                                             Mara Barić