ZAPISNIK S 30. SJEDNICE ŠESTOG SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK KNIN

Dječji vrtić CVRČAK Knin

Jelenina 3

OIB: 84605892507

Klasa: 003-06-01/19-06/6

Urbroj: 2182/10-13/06-19-01

Knin, 07. veljače 2019. godine

 

ZAPISNIK S 30. SJEDNICE ŠESTOG SAZIVA

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK KNIN,

ODRŽANE

 1. 02. 2019., S POČETKOM U 15:07h

U PROSTORIJAMA UPRAVE

 

Nazočni:

 1. Tanja Vujasinović, član Upravnog vijeća ispred Osnivača
 2. Spomenka Martić, član Upravnog vijeća ispred Osnivača
 3. Romana Stanić Jelić, član Upravnog vijeća ispred Osnivača
 4. Marija Anić Matić, član Upravnog vijeća iz reda roditelja-korisnika usluga
 5. Željka Uzun, član Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika
 6. Mara Barić, ravnateljica
 7. Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika grada Knina
 8. Zdravko Vujić, voditelj računovodtva
 9. Ivana Krvavica Brčina, zapisničar

 

Predsjednica Tanja Vujasinović pozdravlja prisutne, otvara sjednicu u 15:07h i utvrđuje da su svi članovi prisutni.

 

Vezano uz dnevni red, predsjednica predlaže da se imenuje povjerenstvo koje će pregledati svu dokumentaciju vezanu uz natječaje za spremačicu i pomoćnog kuhara/spremačicu i Upravnom vijeću dostaviti popis svih prijava s naznakom jeli potpuna ili nepotpuna. Članovi su se složili s prijedlogom.

 

Predlaže dnevni red:

 

 1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice šestog saziva Upravnog vijeća Dječjeg vrtića CVRČAK Knin
 2. Financijsko izvješće za 2018. godinu
 3. Razmatranje i odlučivanje po raspisanom javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu radnik na tehničkom održavanju – 1 izvršitelj, s punim radnom vremenom, na neodređeno
 4. Razmatranje i odlučivanje po raspisanom javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelj – 4 izvršitelja, s punim radnim vremenom, na određeno, u najduljem trajanju do 31. kolovoza 2019. godine
 5. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za spremačicu i natejčaja za pomoćnog kuhara/spremačicu
 6. Razno

 

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

 

Ad. 1.

 

Predsjednice otvara prvu točku dnevnog reda i poziva na raspravu.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak Knin.

 

Ad.2.

Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda i poziva voditelja računovodstva da obrazloži Financijsko izvješće što navedeni i čini.

Nakon opsežne rasprave Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće za 2018. godinu.

Voditelj računovodstva napušta sjednicu u 15:38h.

 

Ad. 3.

     Predsjednica otvara treću točku dnevnog reda.

Konstatira da su primljene 3 zamolbe;

 1. Zoran Bajić, Knin, nepotpuna dokumentacija
 2. Marinko Jakšić, Oklaj, nepotpuna dokumentacija
 3. Ivan Čupić, Trbounje, Drniš, nepotpuna dokumentacija

 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o poništenju natječaja.

 

Ad. 4.

     Predsjednice otvara četvrtu točku dnevnog reda.

Konstatira da je primljeno 7 zamolbi;

 1. Maja Bajat, Knin, nepotpuna dokumentacija
 2. Josipa Jonjić, Knin, potpuna dokumentacija
 3. Sandra Kovač-Levantin, Sinj, potpuna dokumentacija
 4. Ana Dukić, Knin, potpuna dokumentacija
 5. Lolita Stanić, Knin, nepotpuna dokumentacija
 6. Lidija Perić, Knin, potpuna dokumentacija, ali ne udovoljava uvjetima natječaja
 7. Vanja Ković, Knin, potpuna dokumentacija, ali ne udovoljava uvjetima natječaja

 

Ravnateljica predlaže Josipu Jonjić, Sandru Kovač-Levantin i Anu Dukić do 31. kolovoza 2019. godine, a Lidiju Perić na razdoblje do 5 mjeseci sukladno Zakonu o predškolskom odgoju.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluke o zasnivanju radnog odnosa s Josipom Jonjić, Sandrom Kovač-Levantin, Anom Dukić i Lidijom Perić.

 

Ad. 5.

     Predsjednice otvara petu točku dnevnog reda.

U povjerenstvo se imenuju ravnateljica dječjeg vrtića, Željka Uzun i Ivana Krvavica Brčina.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja.

 

Ad. 6.

 

Predsjednica otvara šestu točku dnevnog reda.

Članovi se dogovaraju da će sljedeća sjednica biti u ponedjeljak, 11. veljače 2019. godine s početkom u 15:00h.

Gđa. Marija Anić Matić predaje svim članovima mail roditelja u kojem se roditelj žali na miris ljepila prilikom postavljanja novih podova i postavlja pitanje korištenja vanjskih centara u vrtiću te se osvrće na OIB na uplatnicama.

Ravnateljica odgovara da nije protiv toga, ali da se treba voditi računa o čistoći vanjskih centara u vrtiću, odnosno o ulasku s obućom u centre.

 

U nedostatku daljnjih upita, predsjednica zaključuje sjednicu u 16:41 h.

 

 

 

 Zapisničar                                                                                        Predsjednica                   

    Ivana Krvavica Brčina                                                                            Tanja Vujasinović                         

 

 

 

   U prilogu:

      – mail roditelja

 

Zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća

email roditelja